Statistisk sentralbyrå

3 Sannsynlighet for å ha tiltro til miljøbevegelsen. Logit-koeffisienter med standardfeil i parentes. (Rettet etter publisering av papirversjon)
Variabler WVS 1996 WVS 2007
b St.feil b St.feil
Konstantledd 0,999** (0,267) 1,362** (0,347)
Kvinne 0,352** (0,134) 0,394* (0,156)
Alder -0,020** (0,004) -0,012* (0,005)
Inntekt 0,019 (0,024) -0,018 (0,030)
Høyere utdanning 0,382* (0,151) 0,570** (0,169)
         
Parti (AP referanse)        
Fremskrittspartiet -0,311 (0,220) -0,665** (0,219)
Høyre -0,192 (0,201) -0,309 (0,236)
Kristelig Folkeparti -0,394 (0,274) 0,502 (0,514)
Senterpartiet -0,187 (0,604) -0,224 (0,319)
Sosialistisk Venstrep. 1,187** (0,378) 0,546 (0,357)
Venstre 0,042 (0,287) 1,313* (0,543)
Annet/ikke stemt 0,363 (0,484) -0,512* (0,248)
         
Antall enheter 1 039    940  
Log likelihood 1 315,521   1 027,541  
Pseudo R² 0,063   0,069  
 *signifikansverdi < 5 prosent, **signifikansverdi < 1 prosent. Avhengig variabel er: "Tiltro til miljøbevegelsen". Respondenter som har svart "svært stor tiltro" og "ganske stor tiltro" i dette utsagnet, har fått verdien 1. Inntekt går på husholdningsinntekt, og er klassifisert i ti kategorier. For høyere utdanning har personer med noe eller fullført høyere utdanning fått verdien 1. Cox & Snell R² er presentert.
Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller