Statistisk sentralbyrå

2 Sannsynlighet for å prioritere beskyttelse av miljøet fremfor økonomisk vekst. Logit-koeffisienter med standardfeil i parentes
Variabler WVS 1996 WVS 2007
b St.feil b St.feil
Konstantledd 0,513* (0,261) 1,402** (0,365)
Kvinne 0,068 (0,132) 0,032 (0,165)
Alder -0,008 (0,004) -0,002 (0,005)
Inntekt 0,030 (0,024) 0,001 (0,031)
Høyere utdanning 0,254 (0,148) 0,498** (0,179)
         
Parti (AP referanse)        
Fremskrittspartiet 0,049 (0,221) -0,976** (0,231)
Høyre 0,015 (0,201) -0,518* (0,253)
Kristelig Folkeparti 0,009 (0,273) 0,333 (0,562)
Senterpartiet 0,220 (0,244) -0,291 (0,346)
Sosialistisk Venstrep. 0,584 (0,306) -0,037 (0,337)
Venstre 0,360 (0,295) 0,588 (0,499)
Annet/ikke stemt 0,363 (0,459) -0,291 (0,279)
         
Antall enheter 1 039    940  
Log likelihood 1 350,449    948,735  
Pseudo R² 0,018   0,044  
 *signifikansverdi < 5 prosent, **signifikansverdi < 1 prosent. Avhengig variabel har verdien 1 for de respondentene som er enige i utsagnet: "Beskyttelse av miljøet bør prioriteres, selv om det kan føre til mindre økonomisk vekst og til noe tap av arbeidsplasser". Inntekt går på husholdningsinntekt, og er klassifisert i ti kategorier. For høyere utdanning har personer med noe eller fullført høyere utdanning fått verdien 1. Cox & Snell R² er presentert.
Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller