Statistisk sentralbyrå

1 Sannsynlighet for å gå med på skatteøkning for å forhindre forurensning. Logit-koeffisienter med standardfeil i parentes
Variabler WVS 1996 WVS 2007
b St.feil b St.feil
Konstantledd 2,379** (0,639) -0,177 (0,318)
Kvinne 0,373* (0,152) 0,302* (0,148)
Alder -0,074* (0,030) 0,012* (0,005)
Alder kvadrert 0,001* (0,000)    
Inntekt 0,038 (0,029) 0,077** (0,028)
Høyere utdanning 0,632** (0,180) 0,185 (0,158)
         
Parti (AP referanse)        
Fremskrittspartiet -0,893** (0,229) -0,779** (0,213)
Høyre -0,646** (0,219) -0,698** (0,220)
Kristelig Folkeparti -0,031 (0,337) -0,142 (0,423)
Senterpartiet -0,240 (0,266) 0,121 (0,331)
Sosialistisk Venstrep. 1,084* (0,483) 0,431 (0,309)
Venstre 0,041 (0,347) 0,264 (0,370)
Annet/ikke stemt 0,116 (0,566) 0,050 (0,255)
         
Antall enheter 1 039    936  
Log likelihood 1 091,221   1 114,041  
Pseudo R² 0,060   0,055  
 *signifikansverdi < 5 prosent, **signifikansverdi < 1 prosent. Avhengig variabel er: "Jeg vil gå med på skatteøkning dersom den ekstra skatten blir brukt til å forhindre forurensning av miljøet". Respondenter som har svart "helt enig" og "noe enig" i dette utsagnet, har fått verdien 1. Inntekt går på husholdningsinntekt, og er klassifisert i ti kategorier. For høyere utdanning har personer med noe eller fullført høyere utdanning fått verdien 1. Cox & Snell R² er presentert.
Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller