Statistisk sentralbyrå

1 Sosial trygghet
  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20031 20041 2005 2006
7.1. Gjennomsnittlig alderspensjon. 2005-kroner .. .. .. .. 74 541 78 090 80 376 81 124 80 562 82 741 84 100 86 763 88 235 89 622 91 800 94 141 98 316  100 636  109 138  111 774  114 503  118 170  124 029  129 214  134 332  139 033  145 572
Kvinner .. .. .. .. 71 008 72 547 74 043 69 368 72 843 74 145 74 854 77 403 78 275 78 975 80 500 82 587 85 897 87 622 96 506 98 508  100 595  103 544  108 407  112 516  116 538  120 388  125 734
Menn .. .. .. .. 82 620 86 143 89 652 85 722 91 873 95 330 97 641  100 455  102 813  105 192  108 316  111 049  116 468  119 546  127 437  130 907  134 495  139 126  146 352  152 914  159 397  165 128  173 033
                                                       
7.2. Gjennomsnittlig alderspensjon som andel av gjennomsnittslønn2. Prosent .. .. .. .. 30,2 31,2 31,4 29,4 31,2 32,2 32,7 33,3 33,4 33,6 33,8 34,4 34,9 34,9 36,4 36,1 36,6 36,6 36,9 38,0 38,4 38,6 38,7
                                                       
7.3. Minstepensjon for enslig. 2004-kroner 67 608 68 554 69 041 69 611 70 042 71 027 72 747 71 977 72 436 72 468 72 330 73 178 73 817 73 835 74 451 75 162 77 160 78 836 87 111 91 916 93 002 95 090 98 587  101 016  104 260  109 886  111 476
                                                       
7.4. Minstepensjon som andel av gjennomsnittslønn2. Prosent 28,1 28,7 28,9 29,0 28,8 28,8 28,8 28,3 28,5 28,6 28,5 28,5 28,4 28,1 27,9 27,9 27,8 27,8 29,5 30,2 30,1 29,9 29,8 30,1 30,2 29,8 29,6
                                                       
7.5. Andel minstepensjonister blant alderspensjonistene. Prosent 74,1 72,6 69,9 67,8 64,9 62,3 59,6 56,8 53,8 51,4 48,9 48,2 45,7 43,4 41,7 41,2 39,1 37,3 41,1 39,8 37,7 36,1 34,9 33,4 31,9 30,5 29,0
Kvinner .. .. .. .. 82,0 79,8 77,5 75,1 72,2 69,5 67,0 66,6 64,0 61,5 59,1 58,7 56,3 54,1 59,1 57,0 55,1 53,1 51,6 49,6 47,7 45,8 43,8
Menn .. .. .. .. 40,3 36,9 33,6 30,2 26,9 24,9 22,3 21,4 18,9 17,0 16,3 15,6 14,1 12,9 15,0 13,7 12,7 11,8 11,0 10,3 9,7 9,1 8,5
                                                       
7.6. Gjennomsnittlig bruttoinntekt for alderspensjonister. 2005-kroner .. .. .. .. .. ..  121 281 .. .. ..  132 491 .. ..  140 001 .. .. ..  150 089  160 065  168 920  175 533  179 967  190 489  195 010  200 107  223 743 ..
Kvinner .. .. .. .. .. .. 96 397 .. .. ..  105 589 .. ..  112 202 .. .. ..  118 816  129 464  137 086  141 458  146 526  154 140  157 657  160 773  173 546 ..
Menn .. .. .. .. .. ..  158 271 .. .. ..  172 619 .. ..  181 026 .. .. ..  195 934  204 789  215 101  224 853  228 281  242 876  248 546  256 226  294 957 ..
                                                       
7.7. Andel uførepensjonister av befolkningen 16-66 år3                                                      
Prosent 6,1 6,1 6,2 6,4 6,9 7,0 7,1 7,6 7,9 8,2 8,4 8,6 8,4 8,3 8,3 8,3 8,4 8,6 9,1 9,6 9,9 10,0 10,2 10,4 10,7 10,9 11,0
Kvinner 6,4 6,5 6,7 6,9 7,4 7,5 7,7 8,3 8,7 9,2 9,5 9,7 9,5 9,4 9,4 9,5 9,6 9,9 10,5 11,2 11,5 11,7 11,9 12,1 12,4 12,3 12,9
Menn 5,9 5,8 5,8 6,0 6,4 6,5 6,6 6,9 7,0 7,3 7,4 7,5 7,4 7,2 7,2 7,2 7,2 7,3 7,7 8,1 8,3 8,4 8,5 8,8 9,0 9,4 9,2
                                                       
7.8. Antall etterlatte ektefeller 16-66 år med etterlattepensjon 42 856 42 393 41 830 41 143 41 098 41 175 40 802 39 719 38 341 35 828 35 718 34 881 34 149 33 629 32 638 31 877 30 895 29 956 29 288 28 034 27 087 26 511 25 914 25 246 24 632 24 209 24 009
Kvinner 42 072 41 600 40 984 40 170 40 134 40 061 39 631 38 617 37 206 34 731 34 234 33 296 32 569 31 939 30 940 30 023 29 087 28 045 27 052 25 945 25 086 24 452 23 858 23 205 22 520 22 085 21 729
Menn  784  793  846  973  964 1 114 1 171 1 102 1 135 1 097 1 484 1 585 1 580 1 690 1 698 1 854 1 808 1 910 2 236 2 089 2 001 2 059 2 056 2 041 2 112 2 124 2 280
                                                       
7.9. Antall enslige forsørgere med overgangsstønad4 .. 24 791 25 623 26 182 26 129 26 547 25 862 25 483 28 346 31 122 37 185 41 703 44 333 45 996 46 255 46 340 45 529 44 986 44 663 41 328 40 382 26 083 25 470 25 647 27 012 .. ..
Kvinner .. 24 542 25 369 25 917 25 850 26 276 25 605 25 248 28 063 30 779 36 641 41 025 43 578 45 174 45 428 45 432 44 590 43 991 43 554 40 255 39 305 25 316 24 610 24 679 25 932 .. ..
Menn ..  249  254  265  279  271  257  235  283  343  544  678  755  822  827  908  939  995 1 109 1 073 1 077  767  860  968 1 080 .. ..
                                                       
7.10. Andel mottakere av overgangsstønad med redusert stønad pga. forventet arbeidsinntekt. Prosent .. 26 36 24 24 24 23 22 16 16 26 29 30 32 34 36 42 44 51 50 52 41 43 47 50 .. ..
Kvinner .. 28 36 25 25 25 24 23 16 16 26 29 30 32 34 35 42 44 50 50 51 40 42 46 48 .. ..
Menn .. 42 39 29 27 27 20 22 20 20 39 41 43 42 46 47 51 53 66 66 69 63 68 72 74 .. ..
                                                       
7.11. Andel helt arbeidsledige med dagpenger i prosent av alle helt ledige .. .. .. .. .. .. .. .. 75,6 74,7 73,1 70,5 72,4 70,6 66,5 63,3 61,1 58,1 52,9 55,8 57,5 59,1 58,9 62,2 63,2 58,0 48,0
                                                       
7.12. Andel fødende kvinner med fødselspenger. Prosent 55 57 58 60 64 64 .. 68 70 71 73 72 72 72 73 73 73 73 74 75 76 77 78 76 78 78 78
                                                       
7.13. Antall menn som tok ut foreldrepenger5 57 58 62  100  112 .. .. ..  208  382  617  820  973 1 567 13 911 24 791 27 922 29 603 30 719 31 689 33 287 34 543 33 879 34 078 35 599 35 060 35 827
                                                       
7.14. Antall sosialhjelpsmottakere6 60 100 65 800 77 100 93 900  100 700  106 400  103 100  116 200  134 100  150 900  155 169  161 392  161 188  165 865  166 544  160 427  153 817  146 454  132 417  126 083  127 128  127 914  128 814  135 381  132 067  128 964  122 402
                                                       
7.15. Andel sosialhjelpsmottakere i fast-/heltidsarbeid. Prosent7 15,0 13,0 12,2 .. 12,0 12,3 .. 15,8 16,5 14,1 11,9 10,2 8,7 8,1 7,9 8,1 8,2 7,7 8,5 9,1 8,8 8,6 8,0 7,4 6,4 6,0 6,2
                                                       
                                                       
7.16. Andel sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp seks måneder eller mer per år. Prosent8 18,0 18,7 19,5 21,4 26,2 28,3 34,4 36,5 37,6 39,9 39,6 38,4 38,4 39,1 39,2 40,7 41,1 39,9 38,1 37,4 37,6 38,6 39,3 40,1 41,1 41,9 41,4
                                                       
7.17. Sosialhjelpsmottakere 20-24 år i prosent av befolkningen i samme alder9 3,6 4,0 4,9 6,0 6,5 6,8 6,4 7,0 7,9 9,3 9,5 10,1 10,3 10,9 10,8 10,2 9,7 9,0 7,8 7,5 7,6 7,5 7,7 8,3 8,3 8,2 7,6
                                                       
7.18 Antall nye sosialhjelpsmottakere i løpet av året10 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 60 237,0 54 458,0 50 795,0 48 182,0 43 233,0 44 194,0 45 567,0 45 588,0 44 711,0 48 849,0 43 590,0 41 319,0 37 950,6
                                                       
7.19 Andel sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold. Prosent11 .. .. .. .. .. .. .. 23,5 24,4 25,7 27,2 29,2 33,4 35,1 39,0 41,3 42,8 43,1 45,3 45,8 45,0 44,6 44,4 45,6 45,9 47,4 47,3
1  For 7.14-7.19: Alle tall for 2003 og 2004 innholder også mottakere av introduksjonsstønad og kan derfor ikke direkte sammenlignes med tidligere år.
2  Gjennomsnittlig lønn per normalårsverk.
3  For år før 1991 er øvre aldersgrense 66 år. For 1999 er nedre aldersgrense 17 år. For år før 1999 er nedre alders- grense 16 år.
4  Tall for enslige forsørgere er litt annerledes enn i Historisk statistikk fram til 1986 fordi personer som også har andre pensjoner er inkludert i tallene her. Tall for 1985 gjelder 3. kvartal. Ellers gjelder tallene utgangen av året.
5  Fedrekvote i foreldrepengeordningen ble innført fra 1. april 1993.
6  Før 1986: sosialhjelpstilfeller. Personer som mottok sosialhjelp i flere kommuner ble da talt med flere ganger. Med den gamle tellemåten ville det ha vært 7 900 flere sosialhjelpsmottakere (sosialhjelpstilfeller) i 1986. Fra og med 1997 inkluderes kun mottakere med et positivt beløp. Omleggingen i 1997 førte til omtrent 200 færre mottakere dette året.
7  Brudd i tidsserien i 1986 og 1997 (se note 5). Omleggingen i 1986 førte til om lag 0,5 prosentpoengs økning i andelen sosialhjelpsmottakere som var i arbeid i 1986. Noe av nedgangen i andelen klienter som var i arbeid fra 1991 til 1992, skyldes omlegging av statistikken i 1992.
8  Brudd i tidsserien i 1986 og i 1997 (se note 5). Omleggingen i 1986 førte til en økning i andelen klienter som mottok sosialhjelp seks måneder eller mer, med om lag 3 prosentpoeng dette året.
9  Brudd i tidsserien i 1986 og i 1997 (se note 5). Endringen førte til en reduksjon i andelen sosialhjelpsmottakere 20-24 år med om lag 0,5 prosentpoeng i 1986.
10  Personer som mangler fødselsnummer er fordelt på kategoriene "nye klienter" og "gjengangere i samme størrelsesforhold som de med kjent fødselsnummer.
11  For 2003, 2004 og 2005 innholder tallene også mottakere av introduksjonstønad.
Kilde: 7.1, 7.3, 7.5, 7.7-7.10 og 7.13: NAV (tidligere Rikstrygdeverket). 7.2 og 7.4: NAV (tidligere Rikstrygdeverket), Nasjonalregnskapsstatistikk. 7.6: Inntekts- og formuesundersøkelsene. 7.11: NAV (tidligere Aetat). 7.12: NAV (tidligere Rikstrygdeverket), Befolkningsstatistikk. 7.14-7.19: Sosialhjelpsstatistikk.

Standardtegn i tabeller