Statistisk sentralbyrå

1 Pleie- og omsorg
  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 200611
3.1. Omsorgsbyrde i befolkningen1 26,9 26,4 25,9 25,4 24,9 24,6 24,3 24,3 24,4 24,6 24,9 25,3 25,7 26,0 26,4 26,8 27,1 27,4 27,6 27,6 27,5 27,5 27,3 27,0 26,9 26,4 26,4
                                                       
3.2. Husholdninger med barn 0-6 år, med ulike typer barnetilsyn2. Prosent                                                      
Andel med barn i barnehage 17 .. .. 22 .. .. .. 27 .. .. .. 34 .. .. .. 45 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 57 57
Andel som benytter slektninger, nære kjente 15 .. .. 10 .. .. .. 15 .. .. .. 12 .. .. .. 14 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9 10
Andel som benytter dagmamma, praktikant 12 .. .. 14 .. .. .. 20 .. .. .. 15 .. .. .. 12 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8 8
                                                       
3.3. Ressurser i barnevernet. Antall årsverk                                                      
Kommunal barnevernstjeneste3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  831 1 446 2 233 2 211 2 285 2 450 2 385 2 526 2 563 2 619 2 716 2 811 2 898 2 923 2 942 3 022 3 135
Barnevernsinstitusjoner .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 652 1 362 1 647 1 947 2 183 2 310 2 442 2 552 2 647 2 946 3 196 3 379 3 743 ... ... ... ... ...
                                                       
3.4. Ressurser i barnevernet. Årsverk per 1 000 barn 0-17 år                                                      
Kommunal barnevernstjeneste3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,8 1,5 2,3 2,2 2,3 2,4 2,3 2,4 2,5 2,4 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,8 2,9
Barnevernsinstitusjoner .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,7 1,4 1,7 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 3,0 3,2 3,5 ... ... ... ... ...
                                                       
3.5. Barn med barnevernstiltak per 1 000 barn 0-17 år4 8,0 7,6 8,4 10,1 10,9 11,5 .. 9,9 10,2 10,6 12,3 14,0 18,4 19,8 19,9 20,2 20,2 20,9 21,4 21,2 21,8 22,5 22,7 23,3 24,5 25,2 25,9
                                                       
3.6 Andel som har gitt ulønnet praktisk hjelp til syke, eldre eller uføre. Prosent 8 .. .. 9 .. .. .. 11 .. .. .. 11 .. .. .. 17 .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Menn 6 .. .. 8 .. .. .. 13 .. .. .. 12 .. .. .. 17 .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Kvinner 9 .. .. 10 .. .. .. 12 .. .. .. 11 .. .. .. 16 .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
                                                       
3.7. Ressurser i kommunal pleie- og omsorgstjeneste5                                                      
Antall årsverk .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  105 883  107 910  110 966  116 841
Årsverk per mottaker6 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0 0 0 0
Årsverk per 1 000 personer 67 år og over .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  175  179  183  192
                                                       
3.8. Mottakere7 av pleie- og omsorgstjenestene. Antall .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  191 843  187 501  185 801  187 781  187 840  191 947  195 202  200 087  201 905  203 063  203 747  202 107  204 400  205 342  212 052
Andel kvinner. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..   70 69 70 70 70 69 69 69 69 68 68 67 67 66
Andel 80 år og over. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 52 53 53 54 55 52 53 53 53 54 54 53 53 53 53
                                                       
3.9. Mottakere7 av pleie- og omsorgstjenestene i ulike grupper per 1 000 innbyggere                                                      
Kvinner 67-79 år .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  157  159  152  158  159  159  159  153  155  154  147  142  133  132
Menn 67-79 år .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  100 97 92 93 94 95 96 95 97 97 94 91 89 87
Kvinner 80 år og over .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  650  627  604  612  624  611  626  632  610  601  582  576  571  578
Menn 80 år og over .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  465  433  409  415  410  417  425  432  404  396  388  382  382  387
                                                       
3.10. Mottakere av hjemmetjenester i alt. Antall8 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  146 272  142 623  142 354  145 249  144 765  149 026  152 796  157 396  159 669  161 169  162 112  161 094  163 415  164 623  171 497
Hjemmehjelp/praktisk bistand ..  149 850  148 188  149 664  146 613  151 006  148 223  151 706  148 383  148 406 .. ..  120 956  118 085  120 303  124 732  121 575  123 796  123 292  122 465  122 022  120 842  117 713  114 565  112 067  110 132  114 904
Hjemmesykepleie .. 81 824 89 671 94 486  100 957 ..  105 915  108 678  109 367  114 271 .. .. 75 426 73 194 69 120 65 210 70 643 75 001 81 711 90 732 96 876 99 422  103 188  106 425  111 808  116 610  123 175
                                                       
3.11. Mottakere av hjemmetjenester 67 år og over per 1 000 innbyggere 67 år og over 8, 9 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  194  190  185  177  185  187  191  196  198  199  199  194  192  189  192
                                                       
3.12. Institusjoner for eldre og funksjonshemmede.                                                      
Antall plasser 40 751 41 139 42 119 43 021 43 786 45 607 48 695 48 774 49 887 47 933 45 628 45 946 45 890 45 767 44 941 43 928 43 735 43 377 43 196 43 240 42 876 42 741 42 319 41 718 41 402 41 027 41 120
Plasser per 1 000 innbyggere 80 år og over  335  328  323  320  316  322  334  327  328  307  286  285  277  270  259  249  243  235  229  228  218  212  206  199  194  190  188
                                                       
Antall beboere i institusjoner Beboere etter alder, per 1 000 innbyggere .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 45 571 44 878 43 447 42 532 43 075 42 921 42 406 42 691 42 236 41 894 41 635 41 013 40 985 40 719 40 555
Under 67 år .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
67-79 år .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 23 24 23 23 22 22 22 22 22 21 21 21 21 20 19
80 år og over .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  198  192  182  175  172  169  166  167  160  156  153  148  145  145  143
                                                       
3.13. Kommunalt disponerte boliger til pleie- og omsorgsformål10                                                      
Antall boenheter .. .. .. .. 20 965 21 899 22 092 22 609 22 948 24 056 22 368 28 291 28 067 26 345 28 695 32 423 37 882 39 987 42 110 44 409 46 432 46 190 49 749 50 017 .. ..  
Antall beboere i boliger til pleie- og omsorgsformål. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30 260 32 338 35 254 38 140 40 617 43 983 45 515 46 023 46 414 48 087 47 569 48 821 48 982
Beboere etter alder, per 1000 innbyggere                                                      
Under 67 år .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
67-79 år .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 19 19 23 26 26 29 30 29 29 28 27 26 25
80 år og over .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 70 69 78 86 90 96 99 99  100  103  100  103  102
1  Antall barn 0-9 år + antall eldre 80 år og over i prosent av alle personer i yrkesaktiv alder (16-66 år), per 1/1.
2  Datakilde for barnetilsyn er endret fra 1995 til 2004. Endringer i tallene kan delvis skyldes ulik målemetode og definisjoner.
3  Fra 2001 inneholder tallet både besatte og ubesatte stillinger.
4  Brudd i tidsserien fra 1987. Før 1987 per 1 000 personer 0-19 år. For disse årene kan det være ungdom opp til 22 år blant barnevernsklientene.
5  Årsverk er hentet fra Rikstrygdeverkets Arbeidstaker- register, foreløpige tall. Inkludert er også vikarer og fravær. Ekskludert leger og fysioterapeuter. For skjemarapporterte årsverk 1991-2002, se Sosiale indikatorer publisert i 2003.
6  Årsverk fratrukket fravær (legemeldt sykefravær og fødselspermisjon).
7  "Mottakere" er definert som mottakere av hjemmetjenester og beboere på institusjon.
8  I indikator 3.10 er for 1995 10 720 mottakere av "hjemmetjenestelignende tjenester", det vil si ulike tjenester for bl.a. psykisk utviklingshemmede, lagt til totaltallet og tallet for mottakere av hjemmehjelp i forhold til NOS Pleie- og omsorgsstatistikk. Disse inngår ikke i indikator 3.11.
9  For fordeling av totalt antall mottakere per 1 000 innbyggere 67 år og over, se Sosiale indikatorer publisert i 2003.
10  Tidligere kalt alders- og trygdeboliger. Brudd i tidsserien fra 1994 og fra 2001 på grunn av endret spørreskjema.
11  Foreløpigetall for indikatorene 3.7-3.13.
Kilde: 3.1: Befolkningsstatistikk. 3.2. og 3.6: Levekårsundersøkelsene. 3.3-3.5: Sosialstatistikk. 3.7-3.13: Pleie- og omsorgsstatistikk.

Standardtegn i tabeller