Statistisk sentralbyrå

2   Andel som er utsatt for vold eller trusler om vold en eller flere ganger i måneden etter utvalgte yrker, nivå 2 og sektor. 2006. Prosent
Totalt 5
Yrker innen biologi, helsevesen  
med 1-3 års høgskoleutd 20
Yrker innen personlig tjenesteyting, sikkerhetsarbeid 16
Biologiske og medisinske yrker 9
Undervisningsyrker som krever  
1-3 års høgskoleutd 7
Lavere saksbehandl. innen adm., forretningsfag, yrker innen sosial-  
arbeid, underholdn. med flere 7
Transportarbeidere og operatører av mobile maskiner o.l 6
   
Privat sektor 2
Offentlig sektor 12
Kilde: Levekårsundersøkelsen 2006, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller