Statistisk sentralbyrå

1   Andel sysselsatte som er utsatt for plaging eller ubehagelig erting fra arbeidskamerater og/eller overordnede, etter kjønn og alder. 2006. Prosent
  Fra arbeidskolleger Fra overordnede Samlet, fra arbeids- kamerater og/eller overordnde
  Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner
Total 2 2 2 1 3 3
16-24 år 1 2 1 2 2 3
25-44 år 2 1 2 2 3 3
45-66 år 2 2 1 1 3 2
Kilde: Levekårsundersøkelsen 2006. Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller