Statistisk sentralbyrå

5   Betalt og mottatt barnebidrag per måned høsten 2002 og 2004. Bidragspliktige og bidragsberettigede. Gjennomsnitt og median1 i kroner
  Bidragspliktige Bidragsberettigede
  2002 2004 2002 2004
Bidragetsstørrelse: Alle2        
Gjennomsnitt 2 500 1 800 2 000 1 600
Median 2 000 1 600 1 800 1 400
         
Antall 1 024 1 246 1 190 1 399
Alle som betalte/- mottok bidrag        
Gjennomsnitt 2 900 2 400 2 500 2 100
Median 2 500 2 000 2 200 1 800
         
Antall  881  932  978 1 119
1  Medianen er den «midterste» verdien i fordelingen. Halvparten har lavere verdi enn medianen, halvparten har høyere verdi.
2  Gjennomsnitt og median for alle, inkludert de som ikke betalte eller mottok bidrag.
Kilde: Undersøkelsen om samvær og bidrag 2002 og 2004, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller