Statistisk sentralbyrå

4   Andel som har betalt og mottatt barnebidrag høsten 2002 og 2004. Bidragspliktige og bidragsberettigede. Andel i prosent
Betalt/mottatt bidrag:1 Bidragsbetalere Bidragsmottakere
2002 2004 2002 2004
Alle  100  100  100  100
Ja 85 73 80 78
Nei 15 26 18 21
Ubesvart - 1 2 -
Antall 1 046 1 278 1 260 1 418
1  De bidragspliktige ble spurt om de betalte bidrag, de bidragsberettigede om de mottok.
Kilde: Undersøkelsen om samvær og bidrag 2002 og 2004, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller