Statistisk sentralbyrå

1   Yrkesinntekt og inntekt etter skatt for innvandrerbefolkningen.1 Ektepar2 med og uten hjemmeboende barn og samboerpar med felles barn hvor begge voksne er innvandrere og befolkningen totalt, etter region.3 Hovedinntektstaker 25-55 år. Gjennomsnitt. 2003. Kroner
  Befolkningen totalt Alle innvandrere Norden Øst- Europa Asia, Afrika,
Mellom- og Sør-Amerika,
samt Tyrkia
Yrkesinntekt  612 000  377 000      632 800  398 600  322 500
Samlet inntekt  746 700  496 900  700 900  504 100  456 600
Inntekt etter skatt  553 000  382 000  492 200  390 200  362 100
Inntekt etter skatt per          
forbruksenhet (EU-skala)  269 900  184 500  248 200  192 400  171 700
Antall barn 0-17 år 1,4 1,7 1,4 1,5 1,8
Antall familier  593 715 35 967 2 170 6 795 24 827
1  Omfatter både førstegenerasjonsinnvandrere og personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre.
2  I tallet på ektepar er registrerte partnerskap inkludert.
3  Inndelt etter hovedinntektstakers landbakgrunn.
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier. Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller