Statistisk sentralbyrå

2   Andel personer som oppgir å ha ulike økonomiske problemer. 2004. Prosent
  Vanskelig eller svært vanskelig å få endene til å møtes Har ikke råd til en ukes ferie borte fra hjemmet Oppfatter boutgiftene som svært tyngende
Hele befolkningen 9 11 7
Personer i husholdninger hvor hovedinntektstaker er i alderen 50-66 år 7 8 5
       
Barnefamilier      
Enslige forsørgere 25 26 15
Par med barn 0-17 år 7 8 6
       
Trygdemottakere      
Alderspensjonister 5 8 4
Uførepensjonister 15 21 12
Aleneboende minstepensjonister 14 20 6
       
Andre grupper      
Sosialhjelpsmottakere 50 48 29
Aleneboende under 35 år (inkl. studenter) 16 17 13
Kilde: Statistisk sentralbyrå. EU-SILC.

Standardtegn i tabeller