Statistisk sentralbyrå

1   Del som var blitt vist til spesialist siste tolv månader i alt og etter kjennemerke ved pasient, behandlande lege og bustadkommune. 2003. Prosent (N)
  Prosent N
Alle 46 1 476
Alder    
16-24 år 41  177
25-44 år 44  588
45-66 år 48  541
67-79 år 51  138
80 år og eldre 41 32
Manglar data/fråfall - 3
Kjønn    
Kvinner 46  867
Menn 44  609
Manglar data/fråfall - 3
Utdanning    
Ungdomsskole eller kortare 40  201
Vidaregåande skole 46  856
Universitets- og høgskoleutdanning, lågare nivå 49  333
Universitets- og høgskole- utdanning, høgare nivå 46 82
Manglar data/fråfall - 7
Eigenvurdert helse    
Svært god 36  278
God 43  654
Verken god eller dårleg 50  359
Dårleg/svært dårleg 61  185
Manglar data/fråfall - 3
Kronisk sjukdom1    
Kronisk sjukdom i 1999 49  795
Utan kronisk sjukdom i 1999 42  681
Manglar data/fråfall - 3
Alderen til legen2    
< 37 år 46  184
37-60 år 44 1 135
> 60 år 54  157
Manglar data/fråfall - 3
Kjønnet til legen2    
Kvinne 50  358
Mann 44 1 088
Manglar data/fråfall - 33
Spesialiteten til legen2    
Spesialist i allmennmedisin/samfunnsmedisin 45  838
Utan spesialistgodkjenning 46  638
Manglar data/fråfall - 3
Organisering av praksis2    
Solopraksis 44 1 072
To-lege-praksis 47  294
Legesenter 56  108
Manglar data/fråfall - 5
Arbeidsbyrde2    
< 377 færre pasienter på lista enn ønskt 46  141
0-377 færre pasienter på lista enn ønskt 46  987
0-76 fleire pasienter på lista enn ønskt 46  198
> 76 fleire pasienter på lista enn ønskt 45  150
Manglar data/fråfall - 3
Listelengd2    
> 1800 pasientar på lista 41  208
< 1800 pasientar på lista 47 1 266
Manglar data/fråfall - 5
Turnuskandidatar3    
> 20 prosent turnuskandidatar i bustadkommunen 47  115
< 20 prosent turnuskandidatar i bustadkommunen 45 1 359
Manglar data/fråfall - 5
Sentralitet4    
0 Minst sentrale kommunar 46  166
1 Mindre sentrale kommunar 43  134
2 Sentrale kommunar 42  344
3 Mest sentrale kommunar 48  832
Manglar data/fråfall - 3
1  Svar på spørsmålet "Har du noen sykdom eller lidelse av mer varig natur, noen medfødt sykdom eller virkning av skade? Med varig sykdom eller lidelse menes sykdom/lidelse som har vart i minst 6 måneder eller nyere sykdom/lidelse som en regner med vil blir varig". Henta frå panelundersøkinga i 1999.
2  Kjelde: Rikstrygdeverkets register over fastlegar pr. 31.03. 2003.
3  Kjelde: Kommunale helse- og omsorgstenester, Statistisk sentralbyrå.
4  Sentralitetsinndelinga byggjer på Standard for kommuneklassifisering 1994, Statistisk sentralbyrå.
Kjelde: Statistisk sentralbyrås levekårspanel 2003.

Standardtegn i tabeller