Statistisk sentralbyrå

5   Sannsynligheten for å være ufør i alderen 50-66 år. Multivariat logistisk regresjonsmodell. 2003
  Kji-kvadrat Oddsratioet Signifikansnivå
Kjønn      
Kvinner 19,9 1,88 0,001
       
Utdanningsnivå      
Universitets- og høyskoleutdanning 22,3 0,40 0,001
       
Sivilstatus      
Gift eller samboende 27,0 2,14 0,001
       
Region      
Oslo, Akershus, Bergen, Trondheim,      
Stavanger 4,9 0,70 0,026
       
Alder (sammenliknet med      
aldersgruppen 50-53 år)      
54-56 år 6,5 1,80 0,001
57-59 år 15,6 2,46 0,011
60-63 år 44,9 4,32 0,001
64-66 år 61,5 6,40 0,001
Kilde: EU-SILC 2003.

Standardtegn i tabeller