Statistisk sentralbyrå

1   Sosial trygghet
  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20031 2004
7.1. Gjennomsnittlig alderspensjon. 2004-kroner .. .. .. .. 73 444 76 941 79 194 79 931 79 377 81 524 82 863 85 487 86 938 88 304 90 450 92 756 96 870 99 156  107 533  110 130  112 819  116 432  122 205  127 433  132 850
Kvinner .. .. .. .. 69 964 71 480 72 954 68 348 71 772 73 055 73 753 76 265 77 124 77 814 79 316 81 373 84 634 86 334 95 087 97 060 99 116  102 021  110 966  110 966  115 253
Menn .. .. .. .. 81 405 84 876 88 333 84 461 90 522 93 928 96 205 98 977  101 301  103 645  106 723  109 416  114 755  117 788  125 563  128 982  132 517  137 080  150 807  150 807  157 639
                                                   
7.2. Gjennomsnittlig alderspensjon som andel av gjennomsnittslønn2. Prosent .. .. .. .. 30,2 31,2 31,4 29,4 31,2 32,2 32,7 33,3 33,4 33,6 33,8 34,4 34,9 34,9 36,4 36,1 36,6 36,6 36,9 38,0 38,4
                                                   
7.3. Minstepensjon for enslig. 2004-kroner 67 608 68 554 69 041 69 611 70 042 71 027 72 747 71 977 72 436 72 468 72 330 73 178 73 817 73 835 74 451 75 162 77 160 78 836 87 111 91 916 93 002 95 090 98 587  101 016  104 260
                                                   
7.4. Minstepensjon som andel av gjennomsnittslønn2. Prosent 28,1 28,7 28,9 29,0 28,8 28,8 28,8 28,3 28,5 28,6 28,5 28,5 28,4 28,1 27,9 27,9 27,8 27,8 29,5 30,2 30,1 29,9 29,8 30,1 30,2
                                                   
7.5. Andel minstepensjonister blant alderspensjonistene.                                                  
Prosent 74,1 72,6 69,9 67,8 64,9 62,3 59,6 56,8 53,8 51,4 48,9 48,2 45,7 43,4 41,7 41,2 39,1 37,3 41,1 39,8 37,7 36,1 34,9 33,4 31,9
Kvinner .. .. .. .. 82,0 79,8 77,5 75,1 72,2 69,5 67,0 66,6 64,0 61,5 59,1 58,7 56,3 54,1 59,1 57,0 55,1 53,1 51,6 49,6 47,7
Menn .. .. .. .. 40,3 36,9 33,6 30,2 26,9 24,9 22,3 21,4 18,9 17,0 16,3 15,6 14,1 12,9 15,0 13,7 12,7 11,8 11,0 10,3 9,7
                                                   
7.6. Gjennomsnittlig bruttoinntekt for alderspensjonister. 2004-kroner .. .. .. .. .. ..  119 944 .. .. ..  131 029 .. ..  138 456 .. .. ..  148 433  158 299  167 057  173 597  177 982  188 388  192 859 ..
Kvinner .. .. .. .. .. .. 95 334 .. .. ..  104 424 .. ..  110 965 .. .. ..  117 505  128 036  135 574  139 898  144 910  152 440  155 918 ..
Menn .. .. .. .. .. ..  156 526 .. .. ..  170 715 .. ..  179 029 .. .. ..  193 772  202 530  212 728  222 373  225 764  240 197  245 805 ..
                                                   
7.7. Andel uførepensjonister av befolkningen 16-66 år. Prosent 6,1 6,1 6,2 6,4 6,9 7,0 7,1 7,6 7,9 8,2 8,4 8,6 8,4 8,3 8,3 8,3 8,4 8,6 9,1 9,6 9,9 10,0 10,2 10,4 10,7
Kvinner 6,4 6,5 6,7 6,9 7,4 7,5 7,7 8,3 8,7 9,2 9,5 9,7 9,5 9,4 9,4 9,5 9,6 9,9 10,5 11,2 11,5 11,7 11,9 12,1 12,4
Menn 5,9 5,8 5,8 6,0 6,4 6,5 6,6 6,9 7,0 7,3 7,4 7,5 7,4 7,2 7,2 7,2 7,2 7,3 7,7 8,1 8,3 8,4 8,5 8,8 9,0
                                                   
7.8. Antall etterlatte ektefeller 16-66 år med etterlatt pensjon 42 856 42 393 41 830 41 143 41 098 41 175 40 802 39 719 38 341 35 828 35 718 34 881 34 149 33 629 32 638 31 877 30 895 29 956 29 288 28 034 27 087 26 511 25 914 25 246 24 632
Kvinner 42 072 41 600 40 984 40 170 40 134 40 061 39 631 38 617 37 206 34 731 34 234 33 296 32 569 31 939 30 940 30 023 29 087 28 045 27 052 25 945 25 086 24 452 23 858 23 205 22 520
Menn  784  793  846  973  964 1 114 1 171 1 102 1 135 1 097 1 484 1 585 1 580 1 690 1 698 1 854 1 808 1 910 2 236 2 089 2 001 2 059 2 056 2 041 2 112
                                                   
7.9. Antall enslige forsørgere med overgangsstønad3 .. 24 791 25 623 26 182 26 129 26 547 25 862 25 483 28 346 31 122 37 185 41 703 44 333 45 996 46 255 46 340 45 529 44 986 44 663 41 328 40 382 26 083 25 470 25 647 27 012
Kvinner .. 24 542 25 369 25 917 25 850 26 276 25 605 25 248 28 063 30 779 36 641 41 025 43 578 45 174 45 428 45 432 44 590 43 991 43 554 40 255 39 305 25 316 24 610 24 679 25 932
Menn ..  249  254  265  279  271  257  235  283  343  544  678  755  822  827  908  939  995 1 109 1 073 1 077  767  860  968 1 080
                                                   
7.10. Andel mottakere av overgangsstønad med redusert stønad pga. forventet arbeidsinntekt. Prosent .. 26 36 24 24 24 23 22 16 16 26 29 30 32 34 36 42 44 51 50 52 41 43 47 50
Kvinner .. 28 36 25 25 25 24 23 16 16 26 29 30 32 34 35 42 44 50 50 51 40 42 46 48
Menn .. 42 39 29 27 27 20 22 20 20 39 41 43 42 46 47 51 53 66 66 69 63 68 72 74
                                                   
7.11. Andel helt arbeidsledige med dagpenger i prosent av alle helt ledige .. .. .. .. .. .. .. .. 75,6 74,7 73,1 70,5 72,4 70,6 66,5 63,3 61,1 58,1 52,9 55,8 57,5 59,1 58,9 62,2 63,2
                                                   
7.12. Andel fødende kvinner med fødselspenger. Prosent 55 57 58 60 64 64 .. 68 70 71 73 72 72 72 73 73 73 73 74 75 76 77 78 76 78
                                                   
7.13. Antall menn som tok ut fødselspenger4 57 58 62  100  112 .. .. ..  208  382  617  820  973 1 567 13 911 24 791 27 922 29 603 30 719 31 689 33 287 34 543 33 879 34 078 35 599
                                                   
7.14. Antall sosialhjelpsmottakere5 60 100 65 800 77 100 93 900  100 700  106 400  103 100  116 200  134 100  150 900  155 169  161 392  161 188  165 865  166 544  160 427  153 817  146 627  132 527  126 203  127 237  127 914  128 814  135 381 ..
                                                   
7.15. Andel sosialhjelpsmottakere i fast-/heltidsarbeid. Prosent6 15,0 13,0 12,2 .. 12,0 12,3 .. 15,8 16,5 14,1 11,9 10,2 8,7 8,1 7,9 8,1 8,2 7,6 8,4 9,0 8,8 8,5 8,0 7,4 ..
                                                   
7.16. Andel sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp seks måneder eller mer per år. Prosent7 18,0 18,7 19,5 21,4 26,2 28,3 34,4 36,5 37,6 39,9 39,6 38,4 38,4 39,1 39,2 40,7 41,1 39,9 38,1 37,4 37,5 39,0 39,3 40,1 ..
                                                   
7.17. Sosialhjelpsmottakere 20-24 år i prosent av befolkningen i samme alder8 3,6 4,0 4,9 6,0 6,5 6,8 6,4 7,0 7,9 9,3 9,5 10,1 10,3 10,9 10,8 10,2 9,7 9,0 7,8 7,5 7,6 7,5 7,7 8,3 ..
                                                   
7.18 Antall nye sosialhjelpsmottakere i løpet av året .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 60 237 54 458 50 795 48 462 43 228 44 215 45 576 45 565 44 698 48 827 ..
                                                   
7.19 Andel sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold. Prosent .. .. .. .. .. .. .. 23,5 24,4 25,7 27,2 29,2 33,4 35,1 39,0 41,3 42,8 43,2 45,4 45,9 45,1 44,7 44,4 945,7000 ..
1  For 7.14-7.19: Alle tall for 2003 innholder også mottakere av introduksjonsstønad og kan derfor ikke direkte sammenlignes med tideligere år.
2  Gjennomsnittliglønn per normalårsverk.
3  Tall for enslige forsørgere er litt annerledes enn i Historisk statistikk fram til 1986 fordi personer som også har andre pensjoner er inkludert i tallene her. Tall for 1985 gjelder 3. kvartal. Ellers gjelder tallene utgangen av året.
4  Fedrekvote i fødselspengeordningen ble innført fra 1. april 1993.
5  Før 1986: sosialhjelpstilfeller. Personer som mottok sosialhjelp i flere kommuner ble da talt med flere ganger. Med den gamle tellemåten ville det ha vært 7 900 flere sosialhjelpsmottakere (sosialhjelpstilfeller) i 1986.
6  Brudd i tidsserien i 1986 (se note 4). Omleggingen førte til om lag 0,5 prosentpoengs økning i andelensosialhjelpsmottakere som var i arbeid i 1986. Noe av nedgangen i andelen klienter som var i arbeid fra 1991 til 1992 skyldes omlegging av statistikken i 1992.
7  Brudd i tidsserien i 1986 (se note 4). Omleggingen førte til en økning i andelen klienter som mottok sosialhjelp seks måneder eller mer med om lag 3 prosentpoeng i 1986.
8  Brudd i tidsserien i 1986 (se note 4). Endringen førte til en reduksjon i andelen sosialhjelpsmottakere 20-24 år med om lag 0,5 prosentpoeng i 1986.
9  Innholder også mottakere av introduksjonstønad.
Kilde: 7.1, 7.3, 7.5, 7.7-7.10 og 7.13: Rikstrygdeverket. 7.2 og 7.4: Rikstrygdeverket, Nasjonalregnskapsstatistikk. 7.6: Inntekts- og formuesundersøkelsene. 7.11: Aetat. 7.12: Rikstrygdeverket, Befolkningsstatistikk. 7.14-7.19: Sosialhjelpsstatistikk.

Standardtegn i tabeller