Statistisk sentralbyrå

2   Helse
  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20037 20047
2.1. Spedbarnsdødelighet; døde per 1 000 levendefødte (under 1 år) 8,1 7,5 8,1 7,9 8,3 8,5 7,9 8,4 8,3 7,9 7,0 6,4 5,9 5,1 5,2 4,1 4,1 4,1 4,0 3,9 3,8 3,9 3,5 3,4 3,2
                                                   
2.2. Post neonatal dødelighet; døde per 1 000 levendefødte (4 uker-under 1 år) 3,0 3,1 3,5 3,1 4,0 3,8 3,7 3,7 3,8 4,0 3,1 2,7 2,1 1,7 1,6 1,4 1,5 1,3 1,4 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0
Aldersstandardiserte dødsrater etter utvalgte årsaker1                                                  
                                                   
2.3. Ondartede svulster                                                  
Menn  270  279  279  277  278  288  283  281  292  283  279  282  281  288  286  285  287  288  281  282  271  272  274  267 ...
Kvinner  173  176  177  174  173  178  176  177  179  175  178  170  169  177  181  179  185  183  171  172  175  176  176  173 ...
                                                   
2.4. Hjerte-/karsykdommer                                                  
Menn  650  654  639  638  635  644  632  640  602  589  596  563  554  546  504  513  487  476  466  450  417  405  391  354 ...
Kvinner  382  381  364  361  349  354  338  339  336  331  331  317  309  307  284  281  272  269  262  261  245  234  229  216 ...
                                                   
2.5. Ulykker                                                  
Menn 69 59 61 59 58 63 62 61 57 61 57 51 50 51 46 46 44 46 46 46 45 42 46 49 ...
Kvinner 31 30 30 27 28 30 29 26 28 28 28 25 23 23 21 21 22 22 21 21 22 21 20 21 ...
                                                   
2.6. Selvmord                                                  
Menn 19 19 21 21 22 21 20 23 24 22 23 23 21 20 17 19 18 18 18 20 18 18 16 16 ...
Kvinner 7 6 7 8 7 7 7 8 9 8 8 8 7 6 7 6 6 6 7 7 6 6 6 5 ...
                                                   
2.7. Antall nye krefttilfeller per år per 100 000 innbyggere2.                                                  
Aldersstandardisert (europeisk standardbefolkning)                                                  
Menn  357,6  367,1  374,4  381,0  381,4  390,2  395,0  383,9  390,0  405,0  411,1  411,8  431,7  432,2  434,8  435,7  443,0  461,3  460,6  454,1  466,1  468,3  458,9 ... ...
Kvinner  299,3  287,6  302,7  309,4  305,1  308,7  312,5  306,1  311,8  320,9  323,8  331,4  333,9  339,1  338,4  348,0  360,1  370,4  357,9  357,3  373,3  381,5  386,6 ... ...
                                                   
2.8. Andel dagligrøykende (16-74 år)                                                  
Menn 42 40 40 42 42 42 39 40 41 37 37 36 37 38 35 33 34 34 34 32 31 30 29 27 27
Kvinner 30 31 34 32 34 32 31 33 35 34 34 33 32 36 31 32 32 33 32 32 32 29 30 25 25
                                                   
2.9. Andel 18 år og over som konsumerer 2 cl ren alkohol eller mer per dag                                                  
Menn .. .. .. .. .. 16 .. .. .. .. .. 14 .. .. 15 .. .. .. .. 18 ... ... ... ... 22
Kvinner .. .. .. .. .. 5 .. .. .. .. .. 3 .. .. 3 .. .. .. .. 5 ... ... ... ... 9
                                                   
2.10. Totale utgifter til helseformål i prosent av BNP .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8,5 9,3 9,4 8,5 8,9 9,9 10,3 9,9
                                                   
2.11. Utgifter til helseformål i faste 2000-priser per innbygger .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 24 606 25 781 27 233 27 773 28 564 30 722 31 072 31 236  
                                                   
2.12. Offentlige utgifter til helseformål som andel av totale offentlige utgifter .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15,1 15,7 16,1 16,2 16,4 16,7 16,9 17,1
                                                   
2.13. Legeårsverk i somatiske sykehus per 10 000 innbyggere 8,8 9,1 9,2 9,2 9,4 9,9 10,3 10,3 10,6 10,8 10,7 11,1 11,4 11,6 12,4 13,1 14,1 14,8 15,3 15,9 16,0 16,0 16,6 17,2  
                                                   
2.14. Sykepleierårsverk i somatiske sykehus per 10 000 innbyggere 27,8 28,2 29,0 29,9 30,4 30,6 31,2 32,9 33,6 33,9 34,8 35,3 35,7 37,0 37,8 40,0 41,9 44,0 45,4 47,1 47,0 47,1 48,9 50,2 50,7
                                                   
2.15. Antall liggedøgn i somatiske sykehus per 1 000 innbyggere3, 4 1 550 1 501 1 470 1 462 1 454 1 452 1 396 1 256 1 256 1 076 1 063 1 021  999  996  976  973  972  967  960  959  925  929  923  919  897
                                                   
2.16. Antall sykehusopphold i somatiske sykehus per 1 000 innbyggere3, 4                                                  
   143  142  143  145  148  152  152  149  150  143  145  142  143  145  144  147  149  151  154  156  154  160  163  171  173
2.17. Antall polikliniske konsultasjoner (inkl. dagbehandlinger) i somatiske sykehus per 1 000 innbyggere5 .. .. .. .. .. .. .. ..  653  610  599  634  646  698  672  696  718  749  746  763  796  775  755  818  832
                                                   
2.18. Legeårsverk innenfor psykisk helsevern per 1 000 innbyggere 0,11 0,11 0,12 0,13 0,13 0,14 0,13 0,14 0,15 0,13 0,17 0,18 0,18 0,19 0,20 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,27 0,27 0,28 0,30
                                                   
2.19. Sykepleierårsverk innenfor psykisk helsevern per 1 000 innbyggere 0,50 0,49 0,53 0,57 0,60 0,62 0,61 0,61 0,64 0,72 0,78 0,81 0,82 0,84 0,86 0,88 0,97 0,99 1,01 1,01 1,03 1,09 1,11 1,16  120,00
                                                   
2.20. Psykologårsverk innenfor psykisk helsevern per 1 000 innbyggere .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,14 0,15 0,16 0,16 0,19 0,19 0,20 0,21 0,23 0,24 0,26 0,28 0,31 0,33 0,35
                                                   
2.21. Antall liggedøgn innenfor psykisk helsevern per 1 000 innbyggere  971  909  827  820  807  766  725  684  628  653  614  577  552  549  504  493  480  468  457  446  431  411  408  392  372
                                                   
2.22. Antall utskrivninger innenfor psykisk helsevern per 1 000 innbyggere 5,1 4,7 4,6 5,0 5,0 4,6 4,6 4,2 5,2 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,5 6,0 6,2 6,6 6,8 7,3 7,8 8,0 8,4 9,2 9,5
                                                   
2.23. Antall polikliniske konsultasjoner innenfor psykisk helsevern per 1 000 innbyggere .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 92  104  113  118  133  140  131  134  140  149  155  163  185  214  229
                                                   
2.24. Årsverk av leger innforfor kommunehelsehelsetjenesten6 per 10 000 innbyggere .. .. .. .. .. .. .. 7,7 7,0 7,0 7,1 7,2 7,3 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,8 7,9 8,5 9,1 9,1 9,0 9,0
                                                   
2.25. Årsverk av fysioterapeuter innenfor kommunehelsetjenesten6 per 10 000 innbyggere .. .. .. .. .. .. .. 6,0 6,0 6,0 6,2 6,4 6,6 6,7 6,7 6,9 7,1 7,4 7,6 7,6 8,8 9,1 9,1 9,1 8,9
                                                   
2.26. Årsverk av jordmødre per 10 000 fødte .. .. .. .. .. .. .. 17 19 18 19 21 24 27 27 33 37 40 44 45 48 49 51 51 49
                                                   
2.27. Årsverk av helsesøstre per 10 000 innbyggere 0-4 år .. .. .. .. .. .. .. 43 41 41 41 42 41 45 48 50 51 52 53 55 57 61 64 64 66
1  Ratene er kjønns- og aldersstandardisert over 5-årige aldersgrupper. Middelfolkemengde i året er benyttet. Som standardbefolkning er benyttet summen av menn og kvinner i 5-årige aldersgrupper i hele landet per 1. januar 1981.
2  Justert i henhold til europeisk standardbefolkning.
3  Psykiatriske avdelinger er inkludert fra og med 1980 til og med 1988. ..
4  Det er brudd i tidsseriene i 1989.
5  Det er brudd i tidsserien i 2002.
6  Årsverk i institusjoner for eldre og funksjonshemmede er ikke medregnet.
7  Foreløpige tall for indikatorene 2.10-2.12.
Kilde: 2.1-2.6: Dødsårsaksstatistikk. 2.7: Kreftregisteret. 2.8: Statens tobakksskaderåd. 2.9: Statens institutt for alkoholforskning. 2.10-2.12: Nasjonal regnskapsstatistikk. 2.13-2.14, 2.17-2.23: Spesialisthelsetjenesten. 2.15-2.16: Pasientstatistikk. 2.24-2.27: Statistikk for kommunehelsetjenesten.

Standardtegn i tabeller