Statistisk sentralbyrå

4   Sannsynlighet for å la være å gå til tannlegen av økonomiske årsaker. Befolkning 20 år og over. Multivariate logistiske regresjonsmodeller. 2003
  Kji-kvadrat Odds
Kjønn    
Kvinner 1,8 1,14
     
Alder (sammenlignet med personer 67 år eller over)    
20-24 år 43,3 35,76
25-44 år 99,2 39,10
45-66 år 38,6 34,20
     
Utdanning (sammenlignet med personer med ungdomsskole eller kortere)    
Videregående skole 4,2 10,77
Universitets- og høyskoleutdanning, lavere nivå 23,2 30,40
Universitets- og høyskoleutdanning, høyere nivå 5,9 20,44
     
Husholdningsinntekt (sammenlignet med personer med inntekt 300 000-399 999 kr)    
Under 100 000 kr 51,2 37,77
100 000-199 999 kr 55,2 36,30
200 000-299 999 kr 12,1 32,40
400 000-499 999 kr 1,0 0,51
500 000 kr eller mer 0,0 0,00
     
- 2 log likelihood 2 987,321  
Antall observasjoner (uveid) 5 246  
1  Signifikansnivå p<0,05.
2  Signifikansnivå p< 0,01.
3  Signifikansnivå p<0,001.
Kilde: EU-SILC/Levekårspanelet 2003.

Standardtegn i tabeller