Statistisk sentralbyrå

1   Overføringer fra Norge til Pakistan, Marokko og Filippinene. 2003
  Pakistan Marokko Filippinene1
Overføringer fra Norge 2003. Millioner kroner      
Overføringer fra innvandrere2 58,6 45,0 86,5
Trygdeoverføringer3 13,6 16,3 23,8
Voksen innvandrerbefolkning (20 år og eldre) ved årets utgang 15 705 4 265 6 012
       
Beløp per person per år. Kroner      
Fordelt på hele den voksne innvandrerbefolkningen 3 700 10 600 14 400
Fordelt på 60 prosent av den voksne innvandrerbefolkningen 6 200 17 600 24 000
Fordelt på 25 prosent av den voksne innvandrerbefolkningen 14 900 42 200 57 600
       
Beløp per person per måned. Kroner      
Fordelt på hele den voksne innvandrerbefolkningen  310  880 1 200
Fordelt på 60 prosent av den voksne innvandrerbefolkningen  520 1 470 2 000
Fordelt på 25 prosent av den voksne innvandrerbefolkningen 1 240 3 520 4 800
       
Beregnede totale overføringer til utviklingsland4. Millioner kroner      
Uten uregistrerte overføringer  470 1 320 1 800
Med 1/3 uregistrerte overføringer  700 1 980 2 700
Med 2/3 uregistrerte overføringer 1 400 3 960 5 400
1  Tall for Filippinene omfatter ikke filippinske sjøfolk på norske båter. Denne gruppen overførte ytterligere 12,1 millioner kroner i 2003.
2  Innkomne overføringer fra utvandrere i Norge registrert av de respektive lands sentralbanker. Ulik registreringspraksis kan gjøre at beløpene ikke er fullt ut sammenlignbare. For Pakistan viser beløpet innvandrernes overføringer fratrukket trygdeoverføringer som er inkludert i sentralbankens egen statistikk. Trygdeutbetalinger til Marokko og Filippinene er ikke trukket fra ettersom de ikke er inkludert i registreringen av overføringer fra innvandrere.
3  Trygdeutbetalinger til utlandet registrert av Trygdeetaten i Norge. Beløpene omfatter overføringer til utvandrede nordmenn, men for de tre landene i tabellen er det i all hovedsak overføringer til personer som har innvandret til Norge og siden flyttet tilbake til sine opphavsland.
4  Beløpene viser totale overføringer, forutsatt at alle 125 000 personer 20 år og eldre med landbakgrunn fra Latin-Amerika, Asia (utenom Japan) og Afrika, overførte like mye i gjennomsnitt som beregnet beløp per person med landbakgrunn fra henholdsvis Pakistan, Marokko og Filippinene.
Kilde: Utregninger basert på statistikk fra, State Bank of Pakistan, Office des Changes du Maroc (Marokko), Bangko Sentral ng Pilipinas (Filippinene), Trygdeetaten, og Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller