Statistisk sentralbyrå

5   Skårer på indekser for fordeling av husarbeid, omsorgsarbeid og vedlikeholdsarbeid, basert på svar fra mødre og fedre, og på gjennomsnittet av mødres og fedres svar. Tall for gifte/samboende foreldre med barn 0-6 år. Antall observasjoner i parentes.
  Skåre for fordeling av husarbeid Skåre for fordeling av omsorgsarbeid Skåre for fordeling av vedlikeholdsarbeid
Svar fra mødre 2,02 2,55 4,40
Svar fra fedre 2,24 2,64 4,59
Gjennomsnitt av partenes svar 2,13 2,60 4,49
Antall observasjoner 2 161 2 113 2 135
Kilde: Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og bruk av kontantstøtte våren 2002.

Standardtegn i tabeller