Statistisk sentralbyrå

4   Resultater av multivariat regresjonsanalyse av grad av deling av husholdsarbeid blant yrkesaktive foreldrepar. 3=lik deling
  Husarbeid Barneomsorg Vedlikehold
Konstantledd 1,66*** 2,34*** 4,62***
       
Foreldrenes arbeidstidsordning      
Far og mor arbeider vanlig dagtid (ref)      
Far arbeider vanlig dagtid, mor utenom vanlig dagtid -0,06 -0,01 0,02
Far arbeider utenom vanlig dagtid, mor vanlig dagtid 0,06 -0,03 -0,01
Far og mor arbeider utenom vanlig dagtid -0,06 0,11 -0,06
       
Antall barn under 6 år i husholdningen      
Ett (ref)      
To 0,02 0,05 -0,01
Tre eller flere 0,20 0,25* 0,14
       
Alder på yngste barn      
1-2 år (ref)      
3-5 år 0,04 0,00 0,00
6+ år -0,02 -0,09 0,03
       
Mors arbeidstid      
1-19 t/uke (ref)      
20-34 t/uke 0,18*** 0,19*** 0,00
35+ t/uke 0,36*** 0,33*** -0,05
       
Fars arbeidstid      
1-34 t/uke (ref)      
35-44 t/uke -0,17* -0,19** 0,07
45+ t/uke -0,37*** -0,38*** -0,00
       
Mors utdanning      
Ungdoms- eller videregåendeskolenivå (ref)      
Universitets eller høyskolenivå opp til 4 år 0,10** -0,06 -0,04
Universitets eller høyskolenivå 5 år eller mer 0,21** 0,04 -0,03
       
Fars utdanning      
Ungdoms- eller videregåendeskolenivå (ref)      
Universitets eller høyskolenivå opp til 4 år 0,08 0,06 -0,14**
Universitets eller høyskolenivå 5 år eller mer 0,12 0,06 -0,18**
       
Husholdningsinntekt1      
1. kvartil (ref)      
2. kvartil 0,10* -0,01 -0,11*
3. kvartil 0,10 -0,04 -0,12*
4. kvartil 0,14** 0,05 -0,07
       
Mors andel av husholdningsinntekten      
0-24 prosent (ref)      
25-39 prosent 0,17* 0,18** 0,04
40-49 prosent 0,12 0,21** 0,04
50+ prosent 0,26*** 0,29*** -0,09
       
Mors alder      
18-29 år 0,14* 0,04 0,03
30-39 år 0,11* 0,06* 0,05
40+ år (ref)      
       
Fars alder      
18-29 år 0,08 0,04 -0,04
30-39 år -0,01 0,05 -0,02
40+ år (ref)      
       
Antall observasjoner 1 090 1 056 1 084
Justert R2 0,1880 0,1270 0,0351
 *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001.
1  Husholdningsinntekt etter skatt i kroner per år: 1= 0-363 932, 2=363 933-426 053, 3=426 054-499 151, 4=499 152 +.
Kilde: Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og bruk av kontantstøtte våren 2002.

Standardtegn i tabeller