Statistisk sentralbyrå

3   Resultater av multivariat regresjonsanalyse av grad av deling av husholdsarbeid blant yrkesaktive foreldrepar. 3 = lik deling
  Husarbeid Barneomsorg Vedlikehold
Konstantledd 2,18*** 2,65*** 4,50***
       
Foreldrenes arbeidstidsordning      
Far og mor arbeider vanlig dagtid (ref)      
Far arbeider vanlig dagtid, mor utenom vanlig dagtid 0,20*** -0,10* 0,06
Far arbeider utenom vanlig dagtid, mor vanlig dagtid 0,01 -0,05 0,00
Far og mor arbeider utenom vanlig dagtid -0,16** 0,06 -0,01
       
Antall barn under 6 år i husholdningen      
Ett (ref)      
To 0,04 0,05 -0,02
Tre eller flere 0,21 0,24 0,09
       
Alder på yngste barn      
1-2 år (ref)      
3-5 år 0,01 0,00 0,01
6+ år -0,04 -0,07 0,02
       
Antall observasjoner 1 125 1 091 1 117
Justert R2 0,0194 0,0072 -0,0032
*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001.
Kilde: Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og bruk av kontantstøtte våren 2002.

Standardtegn i tabeller