Statistisk sentralbyrå

1   Styrerepresentanter i ASA, etter utdanningsnivå og kjønn. Per 1. januar 2004
Utdanningsnivå Antall styrerepresentanter Prosentfordeling kvinner Prosentfordeling menn Kvinneandel
I alt 2 813  100,0  100,0 9,0
Grunnskole 58 2,0 2,1 8,6
Videregående  617 28,0 21,3 11,5
Høyere utdanning, lav 1 053 34,6 37,7 8,4
Høyere utdanning, høy  734 26,8 26,0 9,3
Annet  351 8,7 12,9 6,3
Kilde: Bedrifts- og foretaksregisteret (BoF) og Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB).

Standardtegn i tabeller