Statistisk sentralbyrå

1   Boforhold
  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
8.1. Andel husholdninger som bor i småhus1. Prosent 74 73 76 76 76 77 81 79 82 81 81 80 77 78 85 79 79 82 77 78 81 76 79 ..
                                                 
8.2. Andel husholdninger som er eiere2. Prosent 74 74 75 75 77 77 77 80 78 78 79 80 77 73 76 76 73 73 76 77 80 75 79 ..
                                                 
8.3. Andel husholdninger som er leiere. Prosent 19 20 19 19 18 17 13 12 12 13 12 13 16 20 17 15 20 19 19 18 15 19 16 ..
                                                 
8.4. Andel som bor trangt, 16-79 år3. Prosent 16 .. .. 13 .. .. .. 9 .. .. .. 8 .. .. .. 8 .. 7 .. .. .. 7 7 ..
                                                 
8.5. Andel som bor svært romslig, 16-79 år3. Prosent 18 .. .. 21 .. .. .. 25 .. .. .. 28 .. .. .. 31 .. 32 .. .. .. 30 32 ..
                                                 
8.6. Boareal m2 per person4 36 37 37 37 39 39 42 43 44 44 46 47 48 49 49 49 50 51 51 53 51 52 52 ..
                                                 
8.7. Andel 16 år og over uten bad. Prosent 10 6 7 5 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 2 1 2 1 .. .. 1 ..
                                                 
8.8. Andel 16-79 år med minst to bad. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. 18 .. .. 24 .. .. .. 30 .. 33 .. .. .. 29 32 ..
                                                 
8.9. Andel 16-79 år med kald eller fuktig bolig. Prosent 9 .. .. 9 .. .. .. 9 .. .. .. 7 .. .. .. 5 .. 9 .. .. .. 6 7 ..
                                                 
8.10. Andel husholdninger med høy boutgiftsbelastning5. Prosent 28 27 29 32 34 37 40 42 48 49 53 54 53 51 50 47 42 43 39 39 43 40 48 ..
                                                 
8.11. Andel husholdninger med botid mindre eller lik fem år. Prosent 32 33 32 35 36 38 36 31 36 37 37 41 37 36 36 34 42 41 43 42 40 45 40 ..
                                                 
8.12. Prisindeks for bruktboliger .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 46,8 47,2 53,4 57,3 62,6 69,9 77,7 86,4  100,0  107,0  112,3  114,2
                                                 
8.13. Antall fullførte boliger 38 092     34 672     38 465     32 513     30 866     26 114     25 784     28 381     30 406     27 979     27 120     21 689     17 789     15 897     17 836     19 214     17 905     18 659     20 659     19 892     19 534     23 400     21 744     21 405
                                                 
8.14. Areal fullførte boliger6. m2 .. .. ..  158  164  180  184  188  175  157  138  131  131  134  138  144  149  149  152  143  145  139  133  129
                                                 
8.15. Andel 16-79 år utsatt for støy fra veitrafikk. Prosent 14 .. .. 13 .. .. .. 12 .. .. .. 13 .. .. .. 13 .. 16 .. .. .. 13 12 ..
                                                 
8.16. Andel med mer enn to km til dagligvarebutikk7. Prosent 16 .. .. 16 .. .. .. 16 .. .. .. 20 .. .. .. 19 .. 26 .. .. .. 22 .. ..
1  Som småhus regner en våningshus, frittliggende enebolig, hus i kjede, rekke, terrasse og tomannsbolig.
2  Som eiere regnes også eiere av bolig i borettslag eller aksjeselskap.
3  Trangt bor aleneboende med ett rom og personer i flerpersonhusholdninger med færre rom enn personer. Svært romslig bor personer i husholdninger som disponerer minst tre rom mer enn antall personer i husholdningen.
4  Boareal per person er beregnet på grunnlag av samlet netto boligflate, det vil si innvendig areal, ikke medregnet: kott, kjellerbod eller andre boder.
5  Høy boutgiftsbelastning har husholdninger som bruker mer enn 25 prosent av total forbruksutgift til bolig, lys og brensel.
6  Areal fullførte boliger er summen av arealet innenfor ytterveggene for alle etasjer.
7  Gjelder 16-79 år i 1980, 1983, 1987 og 1991 og 18-79 år i 1995.
Kilde: 8.1-8.3, 8.6, 8.7, 8.10 og 8.11: Forbruksundersøkelsene. 8.4, 8.5, 8.9 og 8.15: Levekårsundersøkelsene. 8.8: Levekårsundersøkelsene og Boforholdsundersøkelsen 1988. 8.12: Prisindeks for bruktboliger. 8.13: Bygge- og anleggsstatistikk. 8.14: Byggearealstatistikk. Boforholdsundersøkelsen 1995.

Standardtegn i tabeller