Statistisk sentralbyrå

8   Kontinuitet i legerelasjonen. Sannsynlighet for å ikkje ha fast lege 2001 og 2003. Sannsynlighet for å vere utan fast lege i 2001 til å ha fast lege i 2003. Multivariate logistiske regresjonsmodellar4
  Modell 1: Sannsynlighet for ikkje å ha 2001 Modell 2: Sannsynlighet for å ikkje ha fast leg fastlege 2003 Modell 3: Sannsyn å ha fått fast lege i perioden 2001 til 2003
  Kji-kvadrat Oddsrate Kji-kvadrat Oddsrate Kji-kvadrat Oddsrate
Alder (25-44 år haldne utanfor)            
16-24 år 17 31,8 8 22,0 14 31,7
45-66 år 21 30,6 8 20,5 19 30,6
67-79 år 19 30,5 4 0,4 20 30,4
80 år og over 10 20,1 0 0,0 9 30,2
Kjønn            
Kvinner 16 30,7 5 10,7 26 30,6
Eigenvurdert helse (Dei som vurderte helsa som 'Svært god' er haldne utanfor)            
'God' 3 0,8 3 0,7 3 0,8
'Verken god eller dårlig' 11 20,6 5 10,5 8 20,7
'Dårlig/svært dårlog' 19 30,3 2 0,5 19 30,4
Preferansar            
'Ønsker å bruke flere ulike allmennleger' 90 33,8 89 36,5 - -
Geografi            
Busette i kommunar med > 20 prosent turnuskandidatar eller > 50 prosent fastlønna legar  123 33,9 7 22,0 82 33,1
(N) (3 017)           (2 968)           (3 018)          
1  Signifikansnivå/P-verdi : P < 0,05.
2  Signifikansnivå/P-verdi : P< 0,001.
3  Signifikansnivå/P-verdi : P< 0,0001.
4  For tolking av P-verdi, Kji-kvadrat og Oddsrate, sjå Bild mfl. 1998.

Standardtegn i tabeller