Statistisk sentralbyrå

7   Kontinuitet i forholdet mellom lege og pasient før og etter fastlegeordninga
Aspekt ved lege- pasient kontinuitet Endring i retning måloppnåing? Hovudforklaring på resultata
Omfang, talet på lege-pasientforhold som varer over tid Relativt stor endring i retning måla for reforma Vellukka fastlegetildeling og opp- slutning om FLO. Auke i allmennlege- årsverk
Varigheit på lege- pasientforholdet Lengde på forholdet Ufrivillig bytte Reduksjon i lengda på relasjonen. Fleire ufrivillige bytte av fast lege. Desse resultata kjem i hovudsak av ein målkonflikt mellom aspekt ein og to. Vidare kjem auken i ufrivillige bytte av at legetilbodet i dei minst sentrale kommunane ennå er relativt ustabilt.
Innhaldet, faktisk bruk av fast lege i befolkninga: Bruk av fast lege Bruk av legevakt Bruken av fast lege og legevakt er relativt stabil. Forbetring i kontinuitet for grupper med mindre behov for legetenester
Kjelde: Samordna levekårsundersøking, panelundersøkinga.

Standardtegn i tabeller