Statistisk sentralbyrå

6   Bruk av legevakt. 2000 og 2003
  2000 2003
Andel som hadde hatt    
kontakt med legevakt    
siste 12 månader1 27 22
Gjennomsnittleg tal på    
kontaktar siste 12 månader2 0,54 0,48
Legevakt som prosent av    
alle legekonsultasjonar3 17 15
1  Endringa er statistisk signifikant på 1 prosentnivå.
2  Endringa er ikkje signifikant på 5 prosent-nivå.
3  Talet på legekonsultasjonar inkluderer all-mennlege, polikliniske konsultasjonar på sjuke-hus, kontaktar med spesialist utanfor sjukehus og legevaktkonsultasjonar inkl. telefonkontaktar.
Kjelde: Samordna levekårsundersøking, panel-undersøkinga.

Standardtegn i tabeller