Statistisk sentralbyrå

4   Respons på spørsmålet 'Omtrent hvor mange ulike allmennleger har du hatt kontakt med siste 12 måneder? Regn ikke med legevaktslege'. 2000 og 2003
  2000 2003
  Prosent (N) Prosent (N)
I alt  100 -1 298  100 -1 043
1 lege 66 -857 66 -690
2 legar 24 -307 24 -253
3 eller fleire legar 10 -131 10 -100
Kjelde: Samordna levekårsundersøking, panelundersøkinga.

Standardtegn i tabeller