Statistisk sentralbyrå

2   Respons på spørsmålet 'Om-trent hvor lenge har du hatt denne faste legen?' Gjennomsnitt for underutval som hadde fast allmennlege. 2000 og 2003. (95 prosent konfidensintervall) (N)
  Gjennomsnitt, år (N)
2000 9,7[10,1-9,4] (2 645)
2003 7,7[8,0-7,4] (2 645)
Kjelde: Samordna levekårsundersøking, panelundersøkinga.

Standardtegn i tabeller