Statistisk sentralbyrå

1   Årsverk av legar i kommunehelsetenesta. 2000 og 20021
  Prosent av legeårsverk utført av legar turnus- kandidatar 2000 Prosent av legeårsverk utført av legar med fast løn/ turnuskandidater 2002 Vekst i legeårsverk 2000-2002 Vekst i legeårsverk 2000-2002. Prosent
Minst sentrale kommunar (nivå 0) 61 55 42 6
Mindre sentrale kommunar (nivå 1) 37 29 21 7
Sentrale kommunar (nivå 2) 19 17 57 7
Mest sentrale kommunar (nivå 3) 13 12  194 11
1  Sentralitetsinndelinga byggjer på Statistisk sentralbyrås (1994) Standard for kommuneklassifisering.
Kjelde: Kommunale helse- og omsorgstenester, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller