Statistisk sentralbyrå

1   Økonomiske effekter av sammenslåing av kommuner. Effektivitetsgevinster, tap av småkommunetilskudd og fordelingseffekter. Gjennomsnitt regnet i kroner per innbygger. (Standardavvik i parentes.) 20001
  Effektivitets- gevinst Fordelings- gevinst2 Småkom- munegevinst Netto- gevinst Prosent med nettogevinst
Småkommunetillegg forutsettes ikke kompensert          
Under 5 000 innbyggere 1 839 -2 006 -3 320 -3 487 32
(N=239) -1 412 -3 919 -3 252 -6 370  
Over 5 000 innbyggere 1 493  620 -225 1 889 92
(N=91) -1 057 -990 -212 -1 648  
Totalt 1 743 4-1 282 -2 466 -2 005 49
(N=330)3 -1 331 -3 572 -3 096 -2 976  
           
Småkommunetillegg for utsettes kompensert          
Under 5 000 innbyggere 1 839 -3 777 - -1 939 48
(N=239) -1 412 -6 012 - -6 431  
Over 5 000 innbyggere 1 493 1 072 - 2 565 96
(N=91) -1 057 -1 421 - -2 067  
Totalt 41 743 -2 440 - -697 61
(N=330)3 -1 331 -5 604 - -5 929  
1  Alle tall er 2000-beløp: Effektivitetsgevinster beregnet på basis av 1998-tall av Langørgen mfl. (2002) er justert med utgangspunkt i prisindeks for kommunalt konsum.
2  Beløpet tar utgangspunkt i frie inntekter per innbygger utenom eiendomsskatt og konsesjonskraft.
3  Ølen kommune har siden beregningene i Langørgen mfl. (2002) skiftet fylke, og Våle og Ramnes har slått seg sammen. De to sammenslåingsforslagene der disse kommunene inngår, samt alle de fem kommuner som inngår i disse forslagene, er derfor utelatt fra analysene, siden forslagene ikke lenger er aktuelle for vurdering fra politikernes/rådmennenes side.
4  Merk at Langørgen mfl.s (2002) anslag på besparelse – 1 139 kroner per innbygger – er samlet besparelse i forhold til samlet folketall i de berørte kommuner. Tallet i tabellen er en gjennomsnittlig besparelse regnet over de berørte kommuner.
Kilde: Langørgen mfl. (2002).

Standardtegn i tabeller