Statistisk sentralbyrå

1   Prosent fedre med minst en permisjonsdag av alle fedre med rett til fødselspermisjon og gjennomsnittlig antall dager
brukt av fedre som tok permisjon. 1993-2000
  Prosent fedre
med fødselspermisjon
Gjennomsnittlig antall dager
brukt av fedre permisjon
1993 4 39
1994 33 23
1995 57 24
1996 61 24
1997 75 24
1998 85 24
1999 85 24
2000 85 23
Kilde: Rikstrygdeverket.

Standardtegn i tabeller