Statistisk sentralbyrå

4   Resultater fra logistisk regresjonsanalyse av sammenhengen mellom fedres ønske om mer enn 4 uker fedrekvote og ulike
  Oddsforhold
Konstantledd 0,000*
Fars arbeidstilknytning  
Type virksomhet  
Offentlig 1,646*
Privat 1,431
Selvstendig (ref) -
   
Ledende stilling  
Ja 1,096
Nei (ref) -
   
Mulighet for å redusere stillingen  
Ja 1,236
Nei og vet ikke (ref) -
   
Arbeidstid  
Ikke i arbeid og deltid (ref) -
Heltid og overtid 0,584*
Fødselspermisjon 0,722
   
Mors arbeidstilknytning  
Type virksomhet  
Offentlig 0,716
Privat 0,880
Selvstendig (ref) -
   
Ledende stilling  
Ja 0,764
Nei (ref) -
   
Mulighet for å redusere stillingen  
Ja 0,972
Nei (ref) -
   
Arbeidstid  
Ikke i arbeid og deltid (ref) -
Heltid og overtid 1,306
Fødselspermisjon 1,017
   
Sosioøkonomiske variabler  
Fars inntekt  
350 000 kroner og mindre (ref) -
Over 350 000 kroner 0,753*
Fars utdanning  
Ungdomsskole og videregående skole (ref) -
Universitet 1,125
   
Mors inntekt  
350 000 kroner og mindre (ref) -
Over 350 000 kroner 1,541*
Mors utdanning  
Ungdomsskole og videregående skole (ref) -
Universitet 1,615*
   
Bosted og demografiske variabler  
Sivilstatus  
Gift 0,828
Samboer (ref) -
   
Fars fødeland  
Norge, Europa og Nord- og Mellom-Amerika 1,679
Afrika, Asia, Sør-Amerika (ref) -
   
Landsdel  
Agder og Rogaland og Vestlandet (ref) -
Resten av landet 1,469*
Antall barn under seks år  
To barn 1,620*
Flere enn to barn -
Statistisk signifikant på 0,05-nivå.  
* Statistisk signifikant på 0,01-nivå.  
** Statistisk signifikant på 0,001-nivå.  

Standardtegn i tabeller