Statistisk sentralbyrå

3   Ønsket lengde på fedrekvoten blant fedre i ulike grupper. Prosent og uvektet antall
  4 uker eller mindre Mer enn 4 uker I alt Antall uvektet
Alle 53 47  100 2 085
         
Fars arbeidstilknytning        
Type virksomhet*        
Offentlig 47 53  100  439
Privat 54 46  100 1 379
Selvstendig 61 39  100  184
         
Ledende stilling        
Ja 53 47  100  874
Nei 52 48  100 1 128
         
Mulighet for å redusere stillingen*        
Ja 49 51  100  871
Nei 57 43  100 1 061
Vet ikke 47 53  100 70
         
Arbeidstid        
1-19 timer 33 67  100 18
20-34 timer 44 56  100 89
35-44 timer 53 47  100 1 175
45 timer eller mer 54 46  100  628
I lønnet/ulønnet permisjon 46 54  100 91
Ikke yrkesaktiv 48 52  100 83
         
Mors arbeidstilknytning        
Type virksomhet        
Offentlig 54 46  100  896
Privat 51 49  100  739
Selvstendig 55 45  100 70
         
Ledende stilling        
Ja 53 47  100  348
Nei 53 47  100 1 357
         
Mulighet for å redusere stillingen        
Ja 52 48  100 1 117
Nei 55 45  100  540
Vet ikke 44 56  100 48
         
Arbeidstid*        
1-19 timer 61 39  100  195
20-34 timer 56 44  100  446
35-44 timer 47 53  100  529
45 timer eller mer 41 59  100 67
I lønnet/ulønnet permisjon 53 47  100  468
Ikke yrkesaktiv 53 47  100  378
         
Sosioøkonomiske variabler        
Fars inntekt        
350 000 kroner og mindre 51 49  100 1 391
Over 350 000 kroner 55 45  100  694
         
Fars utdanning*        
Ungdomsskole 55 45  100  114
Videregående skole 55 45  100 1 225
Universitet/høgskole 47 53  100  714
         
Mors inntekt**        
350 000 kroner og mindre 54 46  100 1 914
Over 350 000 kroner 39 61  100  171
         
Mors utdanning***        
Ungdomsskole 58 42  100 99
Videregående skole 57 43  100 1 072
Universitet/høgskole 46 54  100  880
         
Bosted og demografiske variabler        
Sivilstatus        
Gift 54 46  100 1 347
Samboer 49 51  100  740
         
Fars fødeland        
Norge 52 48  100 1 946
Europa og Nord- og Mellom-Amerika 49 51  100 86
Afrika, Asia, Sør-Amerika 74 26  100 45
         
Landsdel***        
Akershus og Oslo 47 53  100  437
Hedmark og Oppland 55 45  100  195
Østlandet ellers 48 52  100  330
Agder og Rogaland 61 39  100  346
Vestlandet 60 40  100  349
Trøndelag 55 45  100  214
Nord-Norge 42 58  100  214
         
Antall barn under seks år        
Ett barn 52 48  100 1 298
To barn 53 47  100  669
Tre barn eller flere 60 40  100 63
Kjikvadrattest av bivariat sammenheng:        
Statistisk signifikant på 0,05-nivå.        
* Statistisk signifikant på 0,01-nivå.        
** Statistisk signifikant på 0,001-nivå.        

Standardtegn i tabeller