Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

9   Sosial deltaking
  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
9.1. Andel 16-79 år som bor alene. Prosent 12 .. .. 13 .. .. .. 13 .. .. .. 16 .. .. .. 17 .. .. 19 .. .. 22
Menn 9 .. .. 11 .. .. .. 12 .. .. .. 15 .. .. .. 15 .. .. 19 .. .. 23
Kvinner 14 .. .. 15 .. .. .. 15 .. .. .. 17 .. .. .. 18 .. .. 20 .. .. 21
                                             
9.2. Andel 16-79 år uten besøkskontakt med naboer. Prosent 24 .. .. 24 .. .. .. 24 .. .. .. 25 .. .. .. 27 .. 24 .. .. .. 23
Menn 25 .. .. 25 .. .. .. 25 .. .. .. 26 .. .. .. 28 .. 24 .. .. .. 23
Kvinner 24 .. .. 23 .. .. .. 23 .. .. .. 25 .. .. .. 27 .. 25 .. .. .. 23
                                             
9.3. Andel 16-79 år som er uten eller som sjelden har kontakt med nær familie. Prosent 13 .. .. 12 .. .. .. 12 .. .. .. 12 .. .. .. 12 .. .. 14 .. .. ..
Menn 12 .. .. 12 .. .. .. 11 .. .. .. 11 .. .. .. 12 .. .. 16 .. .. ..
Kvinner 13 .. .. 13 .. .. .. 13 .. .. .. 13 .. .. .. 12 .. .. 13 .. .. ..
                                             
9.4. Andel 16-79 år som er uten eller som sjelden har kontakt med gode venner.1 Prosent 14 .. .. 11 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9 .. .. 8 .. 8 ..
Menn 16 .. .. 11 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10 .. .. 8 .. 8 ..
Kvinner 13 .. .. 10 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7 .. .. 7 .. 7 ..
                                             
9.5. Andel 16-79 år som ikke har en fortrolig venn. Prosent 27 .. .. 25 .. .. .. 20 .. .. .. 18 .. .. .. 18 .. .. 16 .. .. ..
Menn 31 .. .. 30 .. .. .. 25 .. .. .. 24 .. .. .. 22 .. .. 21 .. .. ..
Kvinner 23 .. .. 21 .. .. .. 15 .. .. .. 11 .. .. .. 13 .. .. 10 .. .. ..
                                             
9.6. Andel 16-79 år som verken er gift, samboende el. har en fortrolig venn.2 Prosent 8 .. .. 8 .. .. .. 6 .. .. .. 5 .. .. .. 5 .. .. 4 .. .. ..
Menn 7 .. .. 9 .. .. .. 7 .. .. .. 6 .. .. .. 6 .. .. 5 .. .. ..
Kvinner 8 .. .. 7 .. .. .. 5 .. .. .. 4 .. .. .. 5 .. .. 3 .. .. ..
                                             
9.7. Andel 16-79 år som ikke er aktiv i noen organisasjon el. forening. Prosent 48 .. .. 49 .. .. .. 47 .. .. .. 47 .. .. .. 47 .. 45 .. .. 49 46
Menn 42 .. .. 46 .. .. .. 44 .. .. .. 44 .. .. .. 43 .. 45 .. .. 47 43
Kvinner 53 .. .. 51 .. .. .. 50 .. .. .. 50 .. .. .. 52 .. 46 .. .. 50 49
                                             
9.8. Andel 16-79 år som er aktiv i idrettslag. Prosent 15 .. .. 15 .. .. .. 17 .. .. .. 18 .. .. .. 18 .. 18 .. .. 17 19
Menn 21 .. .. 21 .. .. .. 22 .. .. .. 22 .. .. .. 22 .. 20 .. .. 20 22
Kvinner 10 .. .. 10 .. .. .. 12 .. .. .. 13 .. .. .. 13 .. 15 .. .. 15 15
                                             
9.9. Andel 16-79 år som er aktiv i politisk parti. Prosent 6 .. .. 7 .. .. .. 4 .. .. .. 4 .. .. .. 3 .. 3 .. .. 4 3
Menn 7 .. .. 8 .. .. .. 4 .. .. .. 5 .. .. .. 4 .. 3 .. .. 4 4
Kvinner 4 .. .. 5 .. .. .. 3 .. .. .. 2 .. .. .. 2 .. 3 .. .. 3 3
                                             
9.10. Andel sysselsatte som er aktive i fagforening el. yrkesorganisasjon. Prosent 19 .. .. 21 .. .. .. 19 .. .. .. 18 .. .. .. 18 .. 18 .. .. 16 16
Menn 24 .. .. 25 .. .. .. 22 .. .. .. 20 .. .. .. 22 .. 18 .. .. 17 16
Kvinner 12 .. .. 15 .. .. .. 15 .. .. .. 14 .. .. .. 13 .. 18 .. .. 16 15
                                             
9.11. Valgdeltaking i stortingsvalg3. Prosent .. 82,0 .. .. .. 84,0 .. .. .. 83,2 .. .. .. 75,8 .. .. .. 78,3 .. .. .. 75,5
Menn .. 82,6 .. .. .. 84,4 .. .. .. 83,0 .. .. .. 77,1 .. .. .. 79,4 .. .. .. 76,8
Kvinner .. 81,4 .. .. .. 83,7 .. .. .. 85,0 .. .. .. 78,3 .. .. .. 83,3 .. .. .. 77,5
                                             
9.12. Valgdeltaking i kommunevalg4. Prosent .. .. .. 73,0 .. .. .. 70,7 .. .. .. 66,0 .. .. .. 62,8 .. .. .. 60,4 .. ..
Menn .. .. .. 73,4 .. .. .. 70,8 .. .. .. .. .. .. .. 60,0 .. .. .. 60,0 .. ..
Kvinner .. .. .. 72,6 .. .. .. 70,6 .. .. .. .. .. .. .. 64,0 .. .. .. 60,0 .. ..
                                             
9.13. Andel arbeidstakere som utsettes for plaging el. ubehagelig erting på arbeidsplassen. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3,0 .. .. .. 3,0 .. .. 2,0 .. .. .. 2,0 ..
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3,0 .. .. .. 3,0 .. .. 2,0 .. .. .. 2,0 ..
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3,0 .. .. .. 2,0 .. .. 2,0 .. .. .. 2,0 ..
                                             
9.14. Andel ansatte 16-66 år som utsettes for vold eller trusler om vold på arbeidsplassen.5 Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4,0 .. .. .. 5,0 .. .. 5,0 .. .. .. 6,0 ..
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3,0 .. .. .. 3,0 .. .. 5,0 .. .. .. 4,0 ..
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6,0 .. .. .. 6,0 .. .. 6,0 .. .. .. 8,0 ..
1  'Vet ikke' er holdt utenfor beregningene.
2  Enslige som har svart 'vet ikke' på spørsmålet om de har en fortrolig venn, er inkludert.
3  Fra og med valget 1989 er valgdeltakelsen fordelt på kjønn basert på utvalgsundersøkelser. Tallet for valgdeltakelse vil derfor ikke være helt korrekt, men indikerer forholdet mellom kjønnene.
4  Fra 1995 baserer tallene for menn og kvinner seg på utvalgsundersøkelser.
5  Et par ganger i måneden eller oftere.
Kilde: 9.1-9.10: Levekårsundersøkelsene. 9.11-9.12: Valgstatistikk. 9.13-9.14: Arbeidsmiljøundersøkelene 1989 og 1993, Levekårsundersøkelsene 1996 og 2000.

Standardtegn i tabeller