Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

7   Sosial trygghet
  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
7.1. Gjennomsnittlig alderspensjon. 2001-kroner .. .. .. .. 71 162 74 615 76 547 75 568 75 568 77 833 79 506 82 279 83 876 85 290 87 225 89 361 93 484 95 506  103 804  105 995  108 434  111 110
Kvinner .. .. .. .. 67 790 69 319 70 516 65 460 68 328 69 747 70 764 73 403 74 408 75 158 76 487 78 394 81 676 83 156 91 790 93 415 95 263 97 358
Menn .. .. .. .. 78 875 82 310 85 381 80 892 86 178 89 675 92 307 95 263 97 733  100 107  102 917  105 411  110 744  113 453  121 208  124 139  127 367  130 814
                                             
7.2. Gjennomsnittlig alderspensjon som andel av gjennomsnittslønn1. Prosent .. .. .. .. 30,2 31,2 31,4 29,4 31,2 32,2 32,7 33,3 33,4 33,6 33,8 34,4 34,9 34,9 36,4 36,1 36,6 36,6
                                             
7.3. Minstepensjon for enslig. 2001-kroner 66 033 66 476 66 838 67 382 67 866 68 880 70 316 68 935 68 960 69 187 69 399 70 432 71 217 71 315 71 796 72 411 74 463 75 934 84 090 88 465 89 387 90 744
                                             
7.4. Minstepensjon som andel av gjennomsnittslønn1. Prosent 28,1 28,7 28,9 29,0 28,8 28,8 28,8 28,3 28,5 28,6 28,5 28,5 28,4 28,1 27,9 27,9 27,8 27,8 29,5 30,2 30,1 29,9
                                             
7.5. Andel minstepensjonister blant alderspensjonistene. Prosent 74,1 72,6 69,9 67,8 64,9 62,3 59,6 56,8 53,8 51,4 48,9 48,2 45,7 43,4 41,7 41,2 39,1 37,3 41,1 39,8 37,7 36,1
Kvinner .. .. .. .. 82,0 79,8 77,5 75,1 72,2 69,5 67,0 66,6 64,0 61,5 59,1 58,7 56,3 54,1 59,1 57,0 55,1 53,1
Menn .. .. .. .. 40,3 36,9 33,6 30,2 26,9 24,9 22,3 21,4 18,9 17,0 16,3 15,6 14,1 12,9 15,0 13,7 12,7 11,8
                                             
7.6. Gjennomsnittlig bruttoinntekt for alderspensjonister. 1999-kroner .. .. .. .. .. ..  108 200 .. .. ..  118 200 .. ..  124 900 .. .. ..  133 900  142 800  150 700  156 600 ..
Kvinner .. .. .. .. .. .. 86 000 .. .. .. 94 200 .. ..  100 100 .. .. ..  106 000  115 500  122 300  126 200 ..
Menn .. .. .. .. .. ..  141 200 .. .. ..  154 000 .. ..  161 500 .. .. ..  174 800  182 700  191 900  200 600 ..
                                             
7.7. Andel uførepensjonister av befolkningen 16-66 år. Prosent 6,1 6,1 6,2 6,4 6,9 7,0 7,1 7,6 7,9 8,2 8,4 8,6 8,4 8,3 8,3 8,3 8,4 8,6 9,1 9,6 9,9 10,0
Kvinner 7,3 6,5 6,7 6,9 7,4 7,5 7,7 8,3 8,7 9,2 9,5 9,7 9,5 9,4 9,4 9,5 9,6 9,9 10,5 11,2 11,5 11,7
Menn 6,8 5,8 5,8 6,0 6,4 6,5 6,6 6,9 7,0 7,3 7,4 7,5 7,4 7,2 7,2 7,2 7,2 7,3 7,7 8,1 8,3 8,4
                                             
7.8. Antall etterlatte ektefeller 16-66 år med etterlattepensjon 42 856 42 393 41 830 41 143 41 098 41 175 40 802 39 719 38 341 35 828 35 718 34 881 34 149 33 629 32 638 31 877 30 895 29 956 29 288 28 034 27 087 26 511
Kvinner 42 072 41 600 40 984 40 170 40 134 40 061 39 631 38 617 37 206 34 731 34 234 33 296 32 569 31 939 30 940 30 023 29 087 28 045 27 052 25 945 25 086 24 452
Menn  784  793  846  973  964 1 114 1 171 1 102 1 135 1 097 1 484 1 585 1 580 1 690 1 698 1 854 1 808 1 910 2 236 2 089 2 001 2 059
                                             
7.9. Antall enslige forsørgere med overgangsstønad2 .. 24 791 25 623 26 182 26 129 26 547 25 862 25 483 28 346 31 122 37 185 41 703 44 333 45 996 46 255 46 340 45 529 44 986 44 663 41 328 40 382 26 083
Kvinner .. 24 542 25 369 25 917 25 850 26 276 25 605 25 248 28 063 30 779 36 641 41 025 43 578 45 174 45 428 45 432 44 590 43 991 43 554 40 255 39 305 25 316
Menn ..  249  254  265  279  271  257  235  283  343  544  678  755  822  827  908  939  995 1 109 1 073 1 077  767
                                             
7.10. Andel mottakere av overgangsstønad med redusert stønad pga. forventet arbeidsinntekt. Prosent .. 26 36 24 24 24 23 22 16 16 26 29 30 32 34 36 42 44 51 50 52 41
Kvinner .. 28 36 25 25 25 24 23 16 16 26 29 30 32 34 35 42 44 50 50 51 40
Menn .. 42 39 29 27 27 20 22 20 20 39 41 43 42 46 47 51 53 66 66 69 63
                                             
7.11. Andel helt arbeidsledige med dagpenger i prosent av alle helt ledige .. .. .. .. .. .. .. .. 76 75 73 71 72 71 67 63 61 58 53 56 58 59
                                             
7.12. Andel fødende kvinner med fødselspenger. Prosent 55 57 58 60 64 64 .. 68 70 71 73 72 72 72 73 73 73 73 74 75 76 77
                                             
7.13. Antall menn som tok ut fødselspenger3 57 58 62  100  112 .. .. ..  208  382  617  820  973 1 567 13 911 24 791 27 922 29 603 30 719 31 689 33 287 34 543
                                             
7.14. Antall sosialhjelpsmottakere4 60 100 65 800 77 100 93 900  100 700  106 400  103 100  116 200  134 100  150 900  155 200  161 400  161 200  165 900  166 500  160 400  153 800  146 600  132 500  126 200  127 324 ..
                                             
7.15. Andel sosialhjelpsmottakere i fast-/heltidsarbeid. Prosen5 ca.15,0 ca.13,0 12,2 .. 12,0 12,3 .. 15,8 16,5 14,1 11,9 10,2 8,7 8,1 7,9 8,1 8,2 7,6 8,4 9,0 8,8 ..
                                             
7.16. Andel sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp seks måneder eller mer per år. Prosent6 18,0 18,7 19,5 21,4 26,2 28,3 34,4 36,5 37,6 39,9 39,6 38,4 38,4 39,1 39,2 40,7 41,1 39,9 38,1 37,4 37,6 ..
                                             
7.17. Sosialhjelpsmottakere 20-24 år i prosent av befolkningen i samme alder7 3,6 4,0 4,9 6,0 6,5 6,8 6,4 7,0 7,9 9,3 9,5 10,1 10,3 10,9 10,8 10,2 9,7 8,6 7,6 7,5 7,6 ..
1  Gjennomsnittlig lønn per normalårsverk.
2  Tall for enslige forsørgere er litt annerledes enn i Historisk statistikk fram til 1986 fordi personer som også har andre pensjoner er inkludert i tallene her. Tall for 1985 gjelder 3. kvartal. Ellers gjelder tallene utgangen av året.
3  Fedrekvote i fødselspengeordningen ble innført fra 1. april 1993.
4  Før 1986: sosialhjelpstilfeller. Personer som mottok sosialhjelp i flere kommuner ble da talt med flere ganger. Med den gamle tellemåten ville det ha vært 7 900 flere sosialhjelpsmottakere (sosialhjelpstilfeller) i 1986.
5  Brudd i tidsserien i 1986 (se note 4). Omleggingen førte til om lag 0,5 prosentpoengs økning i andelen sosialhjelpsmottakere som var i arbeid i 1986. Noe av nedgangen i andelen klienter som var i arbeid fra 1991 til 1992 skyldes omlegging av statistikken i 1992.
6  Brudd i tidsserien i 1986 (se note 4). Omleggingen førte til en økning i andelen klienter som mottok sosialhjelp seks måneder eller mer med om lag 3 prosentpoeng i 1986.
7  Brudd i tidsserien i 1986 (se note 4). Endringen førte til en reduksjon i andelen sosialhjelpsmottakere 20-24 år med om lag 0,5 prosentpoeng i 1986.
Kilde: 7.1, 7.3, 7.5, 7.7-7.10 og 7.13: Rikstrygdeverket. 7.2 og 7.4: Rikstrygdeverket, Nasjonalregnskapsstatistikk. 7.6: Inntekts- og formuesundersøkelsene.7.11: Arbeidsdirektoratet. 7.12: Rikstrygdeverket, Befolkningsstatistikk. 7.14-7.17: Sosialhjelpsstatistikk.

Standardtegn i tabeller