Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

6   Inntekt
  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
6.1. Inntekt etter skatt per forbruksenhet1. Indeks 1986=100 .. .. .. .. .. ..  100,0  104,0  104,0  100,0  101,0  104,0  104,0  105,0  103,0  105,0  109,0  112,0  118,0  124,0  128,0 ...
                                             
6.2. Yrkesinntekt i prosent av samlet inntekt .. .. .. .. .. .. 78 77 76 74 75 73 72 72 72 73 72 73 74 73 71 ...
                                             
6.3. Kapitalinntekt i prosent av samlet inntekt .. .. .. .. .. .. 5 6 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 5 7 8 ...
                                             
6.4. Overføringer i prosent av samlet inntekt .. .. .. .. .. .. 17 17 17 20 19 22 23 23 22 22 22 21 21 21 20 ...
                                             
6.5. Utlignet skatt i prosent av samlet inntekt .. .. .. .. .. .. 24 25 25 25 24 24 23 23 24 24 25 25 25 25 25 ...
                                             
6.6. Kapitalutgifter i prosent av samlet inntekt .. .. .. .. .. .. 12 13 14 14 13 14 12 10 7 7 6 5 6 7 7 ...
                                             
6.7. Andel parhusholdninger 25-54 år med minst to yrkesaktive.2. Prosent .. .. .. .. .. .. 68 70 70 69 71 72 72 73 73 74 74 75 75 74 74 ...
                                             
6.8. Andel husholdninger som har yrkesinntekt som viktigste inntektskilde. Prosent .. .. .. .. .. .. 69 69 69 65 65 64 61 62 62 63 64 64 65 66 65 ...
                                             
6.9. Andel husholdninger som har pensjon/trygd som viktigste inntektskilde. Prosent .. .. .. .. .. .. 28 28 28 30 31 30 31 31 30 29 29 29 29 29 29 ...
                                             
6.10. Inntekt etter skatt per forbruksenhet i prosent av gjennomsnittlig inntekt for alle husholdninger3                                            
Enslige under 45 år .. .. .. .. .. .. 88 93 93 86 88 91 87 85 81 81 82 78 79 79 81 ...
Enslige 45-64 år .. .. .. .. .. .. 93 93 96 91 92 89 92 91 91 93 90 92 90 90 90 ...
Enslige 65 år og over .. .. .. .. .. .. 63 63 63 65 67 67 65 64 63 64 66 66 66 66 61 ...
Par uten barn, 16-45 år .. .. .. .. .. ..  127  134  138  139  125  129  131  126  124  126  129  130  126  128  125 ...
Par uten barn, 45-64 år .. .. .. .. .. ..  129  125  129  145  136  136  139  141  144  141  141  145  143  141  148 ...
Par uten barn, 65 år og over .. .. .. .. .. .. 88 87 86 94 90 92 94 92 99 98 96 93 91 96 93 ...
Par med barn, yngste barn 0-6 år .. .. .. .. .. ..  100 98  100  104  105  106  107  104  110  107  110  111  107  108  109 ...
Par med barn, yngste barn 7-17 år .. .. .. .. .. ..  121  116  118  122  119  121  122  125  126  125  124  123  122  120  124 ...
Par med barn, yngste barn 18 år og over .. .. .. .. .. ..  131  131  126  121  133  129  132  134  136  132  134  134  138  137  140 ...
Enslig med barn 0-17 år .. .. .. .. .. .. 74 80 76 74 76 73 77 74 75 76 77 77 81 79 74 ...
                                             
6.11. Inntekt etter skatt per forbruksenhet i prosent av samlet ekvivalentinntekt for alle personer3                                            
Tidelen personer med lavest inntekt .. .. .. .. .. .. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ...
Tidelen personer med høyest inntekt .. .. .. .. .. .. 19 19 19 20 19 19 20 20 21 21 22 22 21 22 24 ...
                                             
6.12. Andel personer med inntekt etter skatt per forbruksenhet under halvparten av median inntekt.4. Prosent .. .. .. .. .. .. 6 6 6 7 6 6 7 7 8 7 7 7 5 5 6 ...
Kvinner .. .. .. .. .. .. 8 8 7 8 8 8 8 9 9 8 8 8 6 7 7 ...
Menn .. .. .. .. .. .. 4 5 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5 4 4 5 ...
                                             
6.13. Lønn per normalårsverk i 2000-kroner. 1 000 kroner  227,5  224,4  224,5  225,7  228,3  232,5  236,8  236,6  235,0  234,6  236,1  240,0  243,4  246,3  250,1  252,1  260,0  265,5  276,5  284,6  287,8 ...
                                             
6.14. Realkapital5 i faste priser. Indeks 1986=100 .. .. .. .. .. ..  100  103  102 97 98 98  101  102 98  109  106  106  108  106  111 ...
                                             
6.15. Bruttofinanskapital6 i faste priser. Indeks 1986=100 .. .. .. .. .. ..  100  101  104  104  103 97 95  104  103  108  111  117  139  154  163 ...
                                             
6.16. Bruttoformue7 i faste priser. Indeks 1986=100 .. .. .. .. .. ..  100  102  103  101  100 98 98  103  101  108  109  112  123  129  136 ...
                                             
6.17. Gjeld i faste priser. Indeks 1986=100 .. .. .. .. .. ..  100  107  107  102  103  101 99 98 93 99  101  104  108  114  120 ...
                                             
6.18. Formue ved ligning i faste priser. Indeks 1986=100 .. .. .. .. .. ..  100  104  108  107  110  108  106  116  114  122  125  128  148  158  166 ...
                                             
6.19. Bruttofinanskapital for husholdningene med lavest og høyest bruttofinanskapital i prosent av samlet bruttofinanskapital for alle husholdninger                                            
De 50 prosent med lavest bruttofinanskapital .. .. .. .. .. .. 5,9 6,5 6,3 6,3 5,5 4,4 4,4 4,7 4,0 4,2 3,9 4,0 3,7 3,7 3,8 ...
De 10 prosent med høyest bruttofinanskapital .. .. .. .. .. .. 50,7 48,9 51,0 51,2 53,4 56,0 55,3 57,2 60,0 59,8 61,6 62,4 66,3 66,8 67,1 ...
                                             
6.20. Andel husholdninger med gjeld større enn to ganger inntekten. Prosent .. .. .. .. .. .. 12,0 12,6 12,9 13,9 14,9 14,3 15,7 13,9 13,9 14,4 15,1 15,1 14,2 15,2 16,1 ...
                                             
6.21. Realkapital i prosent av bruttoformue .. .. .. .. .. .. 52 53 51 50 51 52 54 52 51 52 51 50 46 43 43 ...
                                             
6.22. Bruttofinanskapital i prosent av bruttoformue .. .. .. .. .. .. 48 47 49 50 49 48 46 48 49 48 49 50 54 57 58 ...
                                             
6.23. Gjeld i prosent av bruttoformue .. .. .. .. .. .. 77 80 80 78 79 79 77 73 71 70 71 72 67 68 68 ...
                                             
6.24. Formue ved ligning i prosent av bruttoformue .. .. .. .. .. .. 52 53 55 56 57 58 56 59 59 59 60 60 63 64 64 ...
                                             
6.25. Kvinners andel av total yrkesinntekt8. Prosent .. .. .. .. .. .. 31 32 32 33 33 35 35 35 36 35 36 36 36 36 36 ...
                                             
Prosentandel av total forbruksutgift som brukes til:                                            
                                             
6.26. Matvarer 19,8 20,1 20,5 19,6 18,7 17,3 15,6 15,0 15,2 15,0 15,3 14,9 14,0 14,0 14,2 13,6 13,0 12,6 12,3 911,7 12,3 ...
                                             
6.27. Bolig, lys og brensel 18,3 17,7 17,8 19,2 19,8 20,7 21,4 22,7 25,6 26,4 26,4 25,9 26,3 25,2 24,6 22,1 22,0 21,5 20,5 924,8 23,7 ...
                                             
6.28. Reiser og transport 18,7 19,6 19,9 21,4 21,5 21,9 24,0 23,3 20,9 19,6 18,8 19,4 19,3 19,6 21,0 22,2 21,8 24,6 25,6 919,0 20,2 ...
                                             
6.29. Andel husholdninger som eier bil. Prosent 61,6 65,2 65,7 69,5 69,5 71,5 70,1 72,9 73,7 73,6 73,9 73,8 76,1 75,1 76,1 73,1 73,3 76,5 77,6 78,0 78,9 ...
                                             
6.30. Andel husholdninger med to eller flere biler. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 18,6 19,1 19,5 18,9 23,0 ...
                                             
6.31. Andel husholdninger som eier fritidshus. Prosent 21,8 22,7 23,6 21,4 20,9 20,5 19,6 21,3 22,6 22,9 22,6 21,9 20,0 20,8 22,7 21,9 21,5 22,4 20,1 20,5 22,3 ...
1  Som forbruksvekt er brukt kvadratroten av antallet personer i husholdningen. Se ramme 6.3.
2  Par med og uten barn, der hovedperson er 25-54 år.
3  Som forbruksvekt er brukt kvadratroten av antallet personer i husholdningen. Se ramme 6.3.
4  Som forbruksvekt er brukt kvadratroten av antallet personer i husholdningen. Se ramme 6.3. Studenter er utelatt.
5  Realkapital er verdsatt til ligningsverdi som i selvangivelsen og omfatter faste eiendommer og skog, annen produksjons- kapital og konsumkapital.
6  Bruttofinanskapital er verdsatt til ligningsverdi som i selvangivelsen og omfatter bankinnskudd og andre verdipapirer.
7  Bruttoformue er summen av realkapital og bruttofinanskapital.
8  Gjelder personer under 65 år.
9  Brudd i tidsserien mellom 1998 og 1999 på grunn av endring i vare- og tjenestegrupperingen etter innføring av nytt vareinndelingsprinsipp (COICOP).
Kilde: 6.13: Nasjonalregnskapsstatistikk. 6.1-6.12, 6.14-6.25: Inntekts- og formuesundersøkelsen for husholdninger. 6.26-6.31: Forbruksundersøkelsene.

Standardtegn i tabeller