Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

3   Omsorg
  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
3.1. Omsorgsbyrde i befolkningen1 26,9 26,4 25,9 25,4 24,9 24,6 24,3 24,3 24,4 24,6 24,9 25,3 25,7 26,0 26,4 26,8 27,1 27,4 27,6 27,6 27,5 ...
                                             
3.2. Husholdninger med barn 0-6 år, med ulike typer barnetilsyn. Prosent                                            
Andel med barn i barnehage 17 .. .. 22 .. .. .. 27 .. .. .. 34 .. .. .. 45 ... ... ... ... ... ...
Andel som benytter slektninger, nære kjente 15 .. .. 10 .. .. .. 15 .. .. .. 12 .. .. .. 14 ... ... ... ... ... ...
Andel som benytter dagmamma, praktikant 12 .. .. 14 .. .. .. 20 .. .. .. 15 .. .. .. 12 ... ... ... ... ... ...
                                             
3.3. Ressurser i barnevernet. Antall årsverk                                            
Kommunal barnevernstjeneste .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  831 1 446 2 233 2 211 2 285 2 450 2 385 2 526 2 563 2 619 2 716 ...
Barnevernsinstitusjoner .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 652 1 362 1 647 1 947 2 183 2 310 2 442 2 552 2 647 2 946 3 196 3 379 ...
                                             
3.4. Ressurser i barnevernet. Årsverk per 1 000 barn 0-17 år                                            
Kommunal barnevernstjeneste .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,8 1,5 2,3 2,2 2,3 2,4 2,3 2,4 2,5 2,4 2,6 ...
Barnevernsinstitusjoner .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,7 1,4 1,7 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 3,0 3,2 ...
                                             
3.5. Barn med barnevernstiltak per 1 000 barn 0-17 år2 8,0 7,6 8,4 10,1 10,9 11,5 .. 9,9 10,2 10,6 12,3 14,0 18,4 19,8 19,9 20,2 20,2 20,9 21,4 21,2 21,9 ...
                                             
3.6 Andel som har gitt ulønnet praktisk hjelp til syke, eldre eller uføre. Prosent 8 .. .. 9 .. .. .. 11 .. .. .. 11 .. .. .. 17 .. ... ... ... ... ...
Menn 6 .. .. 8 .. .. .. 13 .. .. .. 12 .. .. .. 17 .. ... ... ... ... ...
Kvinner 9 .. .. 10 .. .. .. 12 .. .. .. 11 .. .. .. 16 .. ... ... ... ... ...
                                             
3.7. Ressurser i kommunal pleie- og omsorgstjeneste                                            
Antall årsverk3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 58 953 66 430 69 395 68 331 69 795 73 733 79 435 82 794 86 370 89 669 ...
Årsverk per bruker3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,31 0,35 0,37 0,36 0,39 0,39 0,41 0,42 0,43 0,44 ...
Årsverk per 1 000 personer 67 år og over3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9,6 10,7 11,2 11,0 11,2 11,9 12,8 13,4 14,0 14,6 ...
                                             
3.8. Brukere av pleie- og omsorgstjenestene. Antall4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  191 843  187 501  185 801  187 781  187 840  191 947  195 202  200 087  201 905 ...
Andel kvinner. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..   69,8 68,9 69,7 69,6 69,5 69,2 69,2 68,7 ...
Andel 80 år og over. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 52,2 53,3 52,7 53,8 54,7 52,1 52,8 53,1 53,2 ...
                                             
3.9. Andel brukere av pleie- og omsorgstjenestene i ulike grupper. Prosent4                                            
Kvinner 67-79 år .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15,7 15,9 15,2 15,8 15,9 15,9 15,9 15,3 ...
Menn 67-79 år .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10,0 9,7 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,5 ...
Kvinner 80 år og over .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 65,0 62,7 60,4 61,2 62,4 61,1 62,6 63,2 ...
Menn 80 år og over .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 46,5 43,3 40,9 41,5 41,0 41,7 42,5 43,2 ...
                                             
3.10. Brukere av hjemmetjenester i alt. Antall4                                            
Hjemmehjelp ..  149 850  148 188  149 664  146 613  151 006  148 223  151 706  148 383  148 406 .. ..  120 956  118 085  120 303  124 732  121 575  123 796  123 292  122 465  122 022 ...
Hjemmesykepleie .. 81 824 89 671 94 486  100 957 ..  105 915  108 678  109 367  114 271 .. .. 75 426 73 194 69 120 65 210 70 643 75 001 81 711 90 732 96 876 ...
                                             
3.11. Brukere av hjemmetjenester per 1 000 innbyggere 67 år og over4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  236  230  229  234  233  240  247  255  260 ...
                                             
3.12. Institusjoner for eldre og funksjonshemmede. Antall plasser 40 751 41 139 42 119 43 021 43 786 45 607 48 695 48 774 49 887 47 933 45 628 45 946 45 890 45 767 44 941 43 928 43 735 43 377 43 196 43 240 42 876 ...
Plasser per 1 000 innbyggere 80 år og over  335  328  323  320  316  322  334  327  328  307  286  285  277  270  259  249  243  235  229  228  218 ...
                                             
3.13. Plasser i alders- og trygdeboliger. Antall5 .. .. .. .. 20 965 21 899 22 092 22 609 22 948 24 056 22 368 28 291 28 067 26 345 28 695 32 423 37 882 39 987 42 110 44 409 46 432 ...
1  Antall barn 0-9 år + antall eldre 80 år og over i prosent av alle personer i yrkesaktiv alder (16-66 år).
2  Brudd i tidsserien fra 1987. Før 1987 per 1 000 personer 0-19 år. For disse årene kan det være ungdom opp til 22 år blant barnevernsklientene.
3  Før 1994 er leger og fysioterapeuter talt med. Fra og med 1994 er de holdt utenfor. Antall årsverk i 1993 ville ha vært ca. 600 lavere hvis legene og fysioterapeutene ikke hadde vært talt med.
4  For 1995 er 10 720 mottakere av hjemmetjenestelignende tjenester, det vil si ulike tjenester for psykisk utviklingshemmede, lagt til totaltallet og tallet for mottakere av hjemmehjelp i NOS Pleie- og omsorgsstatistikk.
5  Brudd i tidsserien fra 1994, på grunn av endret spørreskjema. Tallet i NOS 1994 (30 260) viser antall beboere og ikke antall enheter.
Kilde: 3.1: Befolkningsstatistikk. 3.6: Levekårsundersøkelsene. 3.3-3.5: Sosialstatistikk. 3.7-3.13: Pleie- og omsorgsstatistikk.

Standardtegn i tabeller