Statistisk sentralbyrå

Inngående og utgående betalinger fordelt på næring (ekskludert privatpersoner). 2008. Millioner kroner
Næringshovedområde Inngående betalinger Utgående betalinger
1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
  Millioner kroner
Totalt  313 544    339 612    421 108    407 447   1 481 711    276 929    295 236    324 796    448 324   1 345 285
Jordbruk og skogbruk 55 20 23 16  114  160  205  136  142  643
Fiske 3 506 3 061 3 302 3 890 13 759 2 160 1 996 2 168 2 629 8 953
Bergverksdrift og utvinning 54 691 72 147  117 711 70 412  314 961 23 767 17 159 20 036 84 645  145 607
Industri  131 938  128 830  131 845  175 723  568 336 90 008  103 187  107 228  160 013  460 436
Kraft- og vannforsyning 14 741 17 809 21 403 23 058 77 011 21 224 21 567 27 147 34 704  104 642
Bygge- og anleggsvirksomhet  784 1 124  941 1 729 4 578 2 043 2 253 2 355 3 104 9 755
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater 31 575 33 460 37 277 40 173  142 485 69 197 71 733 75 752 76 903  293 585
Hotell- og restaurantvirksomhet  353  478  603  516 1 950  520  401  619  634 2 174
Transport og kommunikasjon 47 229 49 207 39 972 44 459  180 867 33 443 39 123 35 222 36 993  144 781
Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 25 176 27 536 62 411 37 478  152 601 26 835 28 376 43 039 34 304  132 554
Offentlig forvaltning 1 333 3 970 3 105 7 607 16 015 3 772 5 327 7 307 9 807 26 213
Undervisning  178  190  168  243  779  353  302  280  377 1 312
Helse- og sosialtjenester  497  409  387  388 1 681 1 291 1 444 1 595 1 870 6 200
Andre sosiale og personlige tjenester 1 073 1 129 1 030 1 472 4 704 1 740 1 784 1 655 1 908 7 087
Lønnet husarbeid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internasjonale organer og organsisasjoner 63 46 77  102  288 12 18 15 59  104
Ufordelt  355  195  853  182 1 585  404  361  242  233 1 240

Standardtegn i tabeller