Statistisk sentralbyrå

8 Fylkesfordelt bruttoprodukt i reiselivsnæringene. Basisverdi. 2007. Millioner kroner
  Hotell- og restaurantvirksomhet Transport1 Kultur og underholdning2 Sum reiselivsnæringene3 Reiselivsnæringens andel av bruttoprodukt i alt
Total3 30 725 30 549 14 457 75 731 3,8
Østfold  836  771  591 2 198 3,4
Akershus 2 876 5 804 1 402 10 082 6,8
Oslo 6 830 7 012 4 228 18 070 5,3
Hedmark  726  470  411 1 607 3,6
Oppland 1 248  437  429 2 115 4,8
Buskerud 1 557 1 064  493 3 115 4,6
Vestfold  936  714  520 2 170 3,9
Telemark  830  561  395 1 785 3,9
Aust-Agder  462  387  214 1 063 4,2
Vest-Agder  931  754  433 2 118 4,2
Rogaland 3 633 3 019 1 233 7 885 5,4
Hordaland 2 936 2 995 1 359 7 290 4,7
Sogn og Fjordane  628  598  179 1 405 4,9
Møre og Romsdal 1 110 1 344  376 2 831 3,8
Sør-Trøndelag 1 891 1 127  909 3 927 4,7
Nord-Trøndelag  551  801  244 1 596 5,6
Nordland 1 177 1 347  552 3 077 5,2
Troms Romsa  938  880  273 2 090 5,5
Finnmark Finnmárku  526  313  213 1 052 6,0
Kontinentalsokkelen mv.  103  150 5  258 0,1
1  Persontransporttjenester, utleie av transportmidler og reisebyråvirksomhet mv.
2  Fornøyelsesparker, sirkus, museumstjenester mv. samt turistrelatert virksomhet innen sport og idrett.
3  De enkelte tallene summerer seg ikke alltid opp til delsummene og totalsummen på grunn av avrundinger.

Standardtegn i tabeller