Statistisk sentralbyrå

3 NASJONALREGNSKAP 2007. Millioner kroner
  Ikke- finansielle foretak Finansielle foretak Offentlig forvalting Husholdninger og ideelle organisasjoner Sum innenlandske sektorer Utlandet
PRODUKSJON OG INNTEKTSSKAPING            
Produksjon / import til Norge 2 947 763  132 187  460 257  372 786 3 912 993  679 028
- Produktinnsats / eksport fra Norge 1 455 356 58 615  139 634  178 299 1 831 904 1 042 254
= BRUTTOPRODUKT / NETTOIMPORT TIL NORGE 1 492 407 73 572  320 623  194 487 2 081 089 -363 226
+ Merverdiavgift, toll og importskatter          196 023  
= BRUTTONASJONALPRODUKT (BNP)         2 277 112  
- Kapitalslit  186 009 4 510 40 527 55 160  286 206  
- Lønnskostnader / lønn fra utlandet  623 726 32 234  279 236 45 669  980 865 3 606
- Produksjonsskatter, netto 59 833 -2 254 9 -9 473 48 115  
= DRIFTSRESULTAT  622 839 39 082  851  103 131  765 903 -366 832
INNTEKTSFORDELING            
Driftsresultat  622 839 39 082  851  103 131  765 903 -366 832
+ Lønnsinntekter        963 620  963 620 20 850
+ Formuesinntekter  275 346  203 519  272 445  118 344  869 654  212 481
+ Skatt på produksjon, inntekt og formue      991 401    991 401 0
+ Pensjoner, stønader og andre overføringer 77 630 84 360 9 477  368 526  539 993 35 947
             
- Formuesutgifter  479 620  229 057 29 803 97 564  836 044  246 091
- Skatt på inntekt og formue  247 266 10 953    444 198  702 417 2 182
- Subsidier     42 664   42 664  
- Pensjoner, stønader og andre overføringer 84 142 58 078  324 267 92 968  559 455 16 485
= DISPONIBEL INNTEKT  164 787 28 873  877 440  918 891 1 989 991 -362 312
BRUK AV DISPONIBEL INNTEKT/SPARING            
Disponibel inntekt  164 787 28 873  877 440  918 891 1 989 991 -362 312
- Konsumutgifter      447 092  941 593 1 388 685  
+ korreksjon for sparing i pensjonsfond   -26 636 0 26 636 0  
= SPARING /DRIFTSBALANSEN OVERFOR UTLANDET  164 787 2 237  430 348 3 934  601 306 -362 312
+ Kapitaloverføringer, netto 1 810 0 -205 -2 576 -971  971
= INVESTERING  166 597 2 237  430 143 1 358  600 335 -361 341
INVESTERINGER I IKKE-FINANSIELL KAPITAL            
Investering  166 597 2 237  430 143 1 358  600 335 -361 341
- NETTO ANSKAFFELSE AV IKKE-FINANSIELL KAPITAL (1)  140 942 4 812 27 656 65 584  238 994  
Boliger, andre byginger og anlegg 60 658 2 748 19 768 64 955  148 129  
Maskiner og transportmidler 31 591 1 851 7 193 82 40 717  
Annen ikke-finansiell kapital 48 693  213  695  547 50 148  
= NETTOFINANSINVESTERING 25 655 -2 575  402 487 -64 226  361 341 -361 341
FINANSINVESTERINGER            
Nettofinansinvestering 25 655 -2 575  402 487 -64 226  361 341 -361 341
+ Statistisk avvik -19 468 53 384 -3 209 -30 705 2 -2
= NETTO FINANSTRANSAKSJONER (2) = (3) - (4) 6 187 50 809  399 278 -94 931  361 343 -361 343
Investeringer i finansielle eiendeler (3)  561 174  993 040  516 819  106 504 2 177 538  649 942
Sedler, mynt og bankinnskudd 90 274  120 252 4 425 63 800  278 751  137 625
Lån 37 873  571 289  167 566 -6 523  770 205  175 773
Markedsnoterte verdipapirer 38 468 96 265  308 583 -16 361  426 955  238 590
Forsikringsreserver, opptjente rettigheter  269 5 641 0 39 675 45 584 7 279
Unoterte aksjer og andre fordringer  394 290  199 592 36 246 25 914  656 042 90 675
Gjeldsopptak (4)  554 987  942 231  117 542  201 435 1 816 195 1 011 285
Sedler, mynt og bankinnskudd 0  348 301 0 0  348 301 68 075
Lån  304 477  159 774  101 106  183 358  748 714  197 264
Markedsnoterte verdipapirer 35 794  259 876 -19 688  387  276 369  389 176
Forsikringsreserver, forpliktelser 0 47 222 0 0 47 222 5 641
Unoterte aksjer og annen gjeld  214 716  127 057 36 124 17 690  395 588  351 129
ANDRE BEHOLDNINGSENDRINGER            
OMVURDERINGER OG ANDRE VOLUMENDRINGER (5) -146 891 -46 101 -20 856  220 655 6 807  382 255
Ikke-finansiell kapital  114 204 8 172 84 447  182 239  389 062  
Finansielle eiendeler minus gjeld -261 095 -54 273 -105 303 38 416 -382 255  382 255
TOTAL BALANSEENDRING (utgående beholdning år t minus utgående beholdning år t-1            
BALANSEENDRING = NETTO ANSKAFFELSE AV IKKE-FINANSIELL KAPITAL (1) + NETTO FINANSTRANSAKSJONER (2) + OMVURDERINGER OG ANDRE VOLUMENDRINGER ( 5)  238 9 520  406 078  191 308  607 144 20 912
UTGÅENDE BEHOLDNINGER            
NETTOFORMUE = Ikke-finansiell kapital (6) + Nettofordringer (7) -178 040  241 072 4 219 682 2 659 794 6 942 507  
Ikke-finansiell kapital (6) 2 375 031 97 754  973 134 2 242 349 5 688 268  
Boliger, andre byginger og anlegg 1 694 933 88 629  889 082 2 180 623 4 853 267  
Maskiner og transportmidler  546 728 7 396 67 829 55 936  677 889  
Annen ikke-finansiell kapital  133 370 1 729 16 223 5 790  157 112  
Nettofordringer (7) = (8) - (9) -2 553 071  143 318 3 246 548  417 445 1 254 239 -1 254 239
(8) Finansielle eiendeler 3 814 813 6 258 898 4 837 002 2 378 381 17 289 094 4 277 327
Sedler, mynt og bankinnskudd  550 352  402 387  261 898  741 482 1 956 120  537 886
Lån 1 013 729 3 436 202 1 098 549 60 684 5 609 164 1 424 616
Markedsnoterte verdipapirer  471 373 1 923 148 2 820 543  247 903 5 462 967 1 772 824
Forsikringsreserver, opptjente rettigheter 25 807 5 641 0  858 416  889 863 13 759
Unoterte aksjer og andre fordringer 1 753 552  491 519  656 012  469 896 3 370 979  528 242
(9) Gjeld 6 367 884 6 115 580 1 590 455 1 960 936 16 034 855 5 531 566
Sedler, mynt og bankinnskudd 0 2 220 971 0 0 2 220 971  273 035
Lån 2 223 562  774 605 1 113 016 1 786 857 5 898 040 1 135 740
Markedsnoterte verdipapirer 2 032 676 1 784 814  261 377  677 4 079 544 3 156 247
Forsikringsreserver, forpliktelser 0  897 981 0 0  897 981 5 641
Unoterte aksjer og annen gjeld 2 111 646  437 208  216 062  173 403 2 938 318  960 903

Standardtegn i tabeller