Statistisk sentralbyrå


6    Sysselsatte etter næring og yrke. Årsgjennomsnitt 2011 1 000

Næring 2011
I alt 1.Ledere
2.Akademiske yrker
3.Høyskoleyrker
4.Kontoryrker
5.Salgs- og serviceyrker 6.Bønder, fiskere m.v.
7.Håndverkere
8.Operatører, sjåfører
o.l.
9.Andre yrker
00-99 I ALT 2 543 165 642 418 171 557 53 242 168 127
01-02 JORDBRUK, SKOGBRUK 45 1 0 0 0 1 39 1 2 2
03 FISKE 14 1 0 2 0 0 10 0 0 0
05-09 BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING 53 4 12 15 3 0 - 7 11 1
10-33 INDUSTRI 237 19 23 42 18 5 1 61 61 6
35-39 KRAFT- OG VANNFORSYNING 32 3 3 9 3 1 0 5 1 6
41-43 BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET 190 13 5 23 8 4 0 108 23 6
45-47 VAREHANDEL, REP. AV MOTORVOGNER 349 30 16 47 37 173 0 33 5 8
49-53 TRANSPORT OG LAGRING 144 7 6 25 29 10 - 4 56 9
55-56 OVERNATTINGS- OG SERVERINGSVIRKS. 67 6 1 3 5 39 - 0 0 12
58-63 INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON 95 8 50 23 5 4 - 3 0 3
64-66 FINANSIERINGS OG FORSIKR.VIRKS. 51 7 9 33 2 0 - 0 - -
68-82 TEKNISK OG FORRETN.MESSIG TJ.YTING 251 15 75 66 24 28 1 10 3 29
84 Offentlig forvaltning 153 16 55 40 11 10 0 4 0 16
85 Undervisning 211 9 158 10 6 23 0 0 - 5
86-88 Helse- og sosialtjenester 547 19 200 62 12 231 0 2 2 18
90-99 Personlig tjenesteyting 102 8 29 17 8 29 0 3 2 5