Statistisk sentralbyrå


6    Sysselsatte, etter yrke og næring (AKU). Årsgjennomsnitt 2010. 1 000.

Næring I alt     1.Leder 2.Akademiske 3.Høyskole 4.Kontor 5.Salgs- og service 6.Bønder, fiskere
o.l.
7.Håndverkere 8.Operatører, sjåfører 9.Andre yrker
00-99 I ALT 2 508 147 333 633 170 605 56 257 177 129
01-02 JORDBRUK, SKOGBRUK 51 1 0 0 0 1 44 2 1 2
03 FISKE 12 0 0 1 0 - 10 0 0 0
05-09 BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING 46 3 9 12 2 0 - 6 12 1
10-33 INDUSTRI 236 17 13 39 16 11 0 63 70 6
35-39 KRAFT- OG VANNFORSYNING 30 3 3 6 2 1 - 5 3 6
41-43 BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET 179 11 5 12 7 3 - 118 20 4
45-47 VAREHANDEL, REP. AV MOTORVOGNER 345 27 6 34 36 201 0 31 4 5
49-53 TRANSPORT OG LAGRING 140 6 4 24 29 7 0 3 58 9
55-56 OVERNATTINGS- OG SERVERINGSVIRKS. 69 4 0 1 8 35 - 0 1 18
58-63 INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON 91 6 28 40 6 5 - 2 1 2
64-66 FINANSIERINGS OG FORSIKR.VIRKS. 52 6 5 39 1 0 - 0 - -
68-82 TEKNISK OG FORRETN.MESSIG TJ.YTING 259 14 64 83 25 27 0 15 3 28
84 Offentlig forvaltning 157 14 53 49 8 11 0 5 0 16
85 Undervisning 208 9 57 107 7 21 0 0 - 6
86-88 Helse- og sosialtjenester 529 18 64 159 11 254 0 2 1 19
90-99 Personlig tjenesteyting 102 6 22 26 10 27 0 3 2 5