Statistisk sentralbyrå

Studenter ved universiteter og høgskoler

1 Studenter i høyere utdanning i Norge og norske studenter i utlandet etter kjønn, skoleslag og lærested. 1. oktober 2001, 2010 og 2011
Skoleslag og lærested I alt Menn Kvinner
2001 2010 2011 2001 2010 2011 2001 2010 2011
I alt  206 883  241 302  250 456 83 109 96 033  100 161  123 774  145 269  150 295
                   
Universiteter 69 060 93 263  101 618 30 589 39 717 43 033 38 471 53 546 58 585
Universitetet i Oslo 29 649 27 344 27 248 12 008 10 595 10 559 17 641 16 749 16 689
Universitetet i Bergen 15 749 14 394 14 274 6 634 5 686 5 656 9 115 8 708 8 618
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 17 966 21 001 21 947 9 489 11 018 11 516 8 477 9 983 10 431
Universitetet i Tromsø1 5 696 8 803 8 993 2 458 3 472 3 560 3 238 5 331 5 433
Universitetet i Stavanger2 . 8 874 9 168 . 3 503 3 680 . 5 371 5 488
Universitetet i Agder3 . 9 130 9 708 . 3 783 4 011 . 5 347 5 697
Universitetet for miljø- og biovitenskap2 . 3 717 4 129 . 1 660 1 873 . 2 057 2 256
Universitetet i Nordland4 . . 6 151 . . 2 178 . . 3 973
                   
Vitenskapelige høgskoler 7 610 29 013 30 093 3 779 14 414 14 834 3 831 14 599 15 259
Høgskolen i Molde - vitenskapelig høgskole i logistikk5 .  983 1 144 .  538  600 .  445  544
Norges Handelshøyskole 2 715 3 247 3 418 1 698 1 913 1 995 1 017 1 334 1 423
Norges idrettshøgskole  569 1 364 1 318  313  709  681  256  655  637
Norges musikkhøgskole  507  652  670  249  297  327  258  355  343
Norges veterinærhøgskole  359  467  477 78 68 64  281  399  413
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo  277  583  622  137  321  300  140  262  322
Norges Landbrukshøgskole2 2 255 . . 1 000 . . 1 255 . .
Det teologiske Menighetsfakultet  928 1 091 1 070  304  466  446  624  625  624
Handelshøyskolen BI6 . 20 326 21 062 . 10 003 10 307 . 10 323 10 755
Misjonshøgskolen6 .  300  312 . 99  114 .  201  198
                   
De statlige høgskolene7 90 243 90 013 87 017 31 085 31 267 30 638 59 158 58 746 56 379
Høgskolen i Østfold 4 620 4 859 5 071 1 524 1 716 1 827 3 096 3 143 3 244
Høgskolen i Akershus8 2 980 3 429 .  697  931 . 2 283 2 498 .
Høgskolen i Oslo8 9 208 12 824 . 2 409 3 857 . 6 799 8 967 .
Høgskolen i Oslo og Akershus8 . . 16 794 . . 4 893 . . 11 901
Høgskolen i Hedmark 5 043 5 873 6 351 1 735 1 910 2 117 3 308 3 963 4 234
Høgskolen i Gjøvik 1 409 2 605 2 674  681 1 272 1 333  728 1 333 1 341
Høgskolen i Lillehammer 2 623 4 483 4 762  737 1 494 1 716 1 886 2 989 3 046
Høgskolen i Buskerud 2 258 3 700 3 971  950 1 337 1 473 1 308 2 363 2 498
Høgskolen i Vestfold 3 806 3 897 4 286 1 195 1 388 1 501 2 611 2 509 2 785
Høgskolen i Telemark 4 504 5 856 6 105 1 554 2 030 2 214 2 950 3 826 3 891
Høgskolen i Agder3 7 175 . . 2 839 . . 4 336 . .
Høgskolen i Stavanger2 6 987 . . 2 566 . . 4 421 . .
Høgskolen Stord/Haugesund 2 001 2 971 2 777  588 1 015  972 1 413 1 956 1 805
Høgskolen i Bergen 5 603 7 100 7 264 1 824 2 504 2 594 3 779 4 596 4 670
Høgskulen i Sogn og Fjordane 2 909 3 610 3 560  934 1 094 1 099 1 975 2 516 2 461
Høgskolen i Molde 1 460 9 919 9 867  678  201  179  782  718  688
Høgskolen i Ålesund 1 224 1 921 1 864  545  830  814  679 1 091 1 050
Høgskulen i Volda 2 581 3 234 3 437  731  973 1 029 1 850 2 261 2 408
Høgskolen i Sør-Trøndelag 6 917 7 686 8 072 2 994 3 414 3 577 3 923 4 272 4 495
Høgskolen i Nord-Trøndelag 4 010 3 752 3 509 1 462 1 342 1 249 2 548 2 410 2 260
Høgskolen i Bodø4 4 117 5 763 . 1 446 2 043 . 2 671 3 720 .
Høgskolen i Narvik  969 1 202 1 336  661  809  893  308  393  443
Høgskolen i Nesna 1 412 1 081 1 062  460  282  289  952  799  773
Høgskolen i Harstad 1 314 1 192 1 207  331  281  314  983  911  893
Høgskolen i Tromsø1 2 649 . .  811 . . 1 838 . .
Høgskolen i Finnmark 2 265 1 904 1 882  704  500  503 1 561 1 404 1 379
Samisk høgskole  199  152  166 29 44 52  170  108  114
                   
Militære høgskoler  574  880  791  534  782  708 40 98 83
                   
Andre høgskoler 25 410 14 578 16 321 10 971 4 429 5 163 14 439 10 149 11 158
Av dette                  
Politihøgskolen  724 1 726 2 223  494 1 105 1 372  230  621  851
Kunsthøgskolen i Bergen  286  306  311 82  112  108  204  194  203
Kunsthøgskolen i Oslo  478  501  508  165  161  175  313  340  333
Handelshøyskolen BI6 13 979     6 781     7 198    
Diakonhjemmet Høgskole 1 256 2 168 2 133  200  332  314 1 056 1 836 1 819
NLA Høgskolen 1 001 1 559 1 520  245  374  373  756 1 185 1 147
Markedshøyskolen Campus Kristiania  405 1 145 1 315  136  456  528  269  689  787
Dronning Mauds Minne Høgskole  797 1 045 1 126 55  156  152  742  889  974
                   
Norske studenter i utlandet 13 986 13 555 14 616 6 151 5 424 5 785 7 835 8 131 8 831
1  Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø ble slått sammen fra 1. januar 2009.
2  Universitetet i Stavanger, tidligere Høgskolen i Stavanger, og Universitetet for miljø- og biovitenskap, tidligere Norges Landbrukshøgskole, ble klassifisert som universiteter fra 1. januar 2005.
3  Universitetet i Agder, tidligere Høgskolen i Agder, ble klassifisert som universitet fra 1. september 2007.
4  Universitetet i Nordland, tidligere Høgskolen i Bodø, ble klassifisert som universitet fra 1. januar 2011
5  Studier i logistikk er klassifisert som vitenskapelige høgskolestudier f.o.m. 1. januar 2010.
6  Handelshøyskolen BI og Misjonshøgskolen, tidligere private høgskoler, har fra 1. juni 2008 fått status som vitenskapelige høgskoler.
7  De statlige høgskolene er en betegnelse på et skoleslag som er et resultat av Høgskolereformen i 1994, der 98 mindre statlige og frittstående skoler ble slått sammen til 26 større enheter med virkning fra 1. august 1994.
8  Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus ble slått sammen til Høgskolen i Oslo og Akershus 1. august 2011.
9  Omfatter ikke studier i logistikk.

Standardtegn i tabeller