Statistisk sentralbyrå

Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

3 Medlemmer1 i kristne trussamfunn utanfor Den norske kyrkja. Per 1.1. 2005-2008
  2005 2006 2007 2008
Kristne trussamfunn  215 090  216 141  225 507  226 969
Adventistsamfunnet 5 567 5 258 5 281 5 177
Dei frie evangeliske forsamlingar 3 653 3 514 3 628 3 455
Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja i Noreg 21 140 19 308 19 524 19 496
Den Finlandska evangelisk-lutherska församling 23 504 3 738 4 291 4 288
Den Islandske Evangeliske Lutherske menighet i Noreg 23 395 2 999 2 027 ..
Den kristelige menighet 6 054 6 280 6 476 6 602
Den ortodokse kyrkja 5 028 5 494 6 075 6 771
Den romersk-katolske kyrkja 43 118 46 440 51 508 54 011
Det Evangelisk-Lutherske kyrkjesamfunn 3 410 3 347 3 345 3 275
Det norske Baptistsamfunn 9 549 8 745 9 071 9 492
Det Norske Misjonsforbund 8 505 8 154 8 399 8 476
Jehovas vitner i Noreg 14 502 14 568 14 756 14 856
Kristensamfundet 2 472 2 461 2 505 2 463
Kristne senter 3 264 2 975 3 353 3 324
Metodistkyrkja i Noreg 11 981 11 324 11 299 11 133
Pinsemenigheiter 42 744 39 492 40 398 39 866
Svenska Margaretaførsamlingen i Oslo 27 267 12 166 13 098 14 087
Andre kristne trussamfunn 19 937 19 878 20 473 20 197
1  Omfattar berre medlemmer det blir motteke offentleg stønad for.
2  Berekna etter gamal metode.

Standardtegn i tabeller