Statistisk sentralbyrå

Den norske kyrkja og andre trus- og livssynssamfunn

3 Medlemmer1 i kristne trussamfunn utanfor Den norske kyrkja. Per 1.1.2005-2007
  2005 2006 2007
Kristne trussamfunn  215 090  216 141  225 507
Adventistsamfunnet 5 567 5 258 5 281
Dei frie evangeliske forsamlingar 3 653 3 514 3 628
Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja i Noreg 21 140 19 308 19 524
Den Finlandska evangelisk-lutherska församling 23 504 3 738 4 291
Den Islandske Evangeliske Lutherske menighet i Noreg 23 395 2 999 2 027
Den kristelige menighet 6 054 6 280 6 476
Den ortodokse kyrkja 5 028 5 494 6 075
Den romersk-katolske kyrkja 43 118 46 440 51 508
Det Evangelisk-Lutherske kyrkjesamfunn 3 410 3 347 3 345
Det norske Baptistsamfunn 9 549 8 745 9 071
Det Norske Misjonsforbund 8 505 8 154 8 399
Jehovas vitner i Noreg 14 502 14 568 14 756
Kristensamfundet 2 472 2 461 2 505
Kristne senter 3 264 2 975 3 353
Metodistkyrkja i Noreg 11 981 11 324 11 299
Pinsemenigheiter 42 744 39 492 40 398
Svenska Margaretaførsamlingen i Oslo 27 267 12 166 13 098
Andre kristne trussamfunn 19 937 19 878 20 473
1  Omfattar berre medlemmer det blir motteke offentleg stønad for.
2  Berekna etter gamal metode.

Standardtegn i tabeller