Statistisk sentralbyrå

Den norske kyrkja og andre trus- og livssynssamfunn

3   Medlemmer1 i kristne trussamfunn utanfor Den norske kyrkja. Per 1.1. 2005 og 2006
  2005 2006
Kristne trussamfunn  215 090  216 141
Adventistsamfunnet 5 567 5 258
Dei frie evangeliske forsamlingar 3 653 3 514
Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja i Noreg 21 140 19 308
Den Finlandska evangelisk-lutherska församling 23 504 3 738
Den Islandske Evangeliske Lutherske menighet i Noreg 23 395 2 999
Den kristelige menighet 6 054 6 280
Den ortodokse kyrkja 5 028 5 494
Den romersk-katolske kyrkja 43 118 46 440
Det Evangelisk-Lutherske kyrkjesamfunn 3 410 3 347
Det norske Baptistsamfunn 9 549 8 745
Det Norske Misjonsforbund 8 505 8 154
Jehovas vitner i Noreg 14 502 14 568
Kristensamfundet 2 472 2 461
Kristne senter 3 264 2 975
Metodistkyrkja i Noreg 11 981 11 324
Pinsemenigheiter 42 744 39 492
Svenska Margaretaførsamlingen i Oslo 27 267 12 166
Andre kristne trussamfunn 19 937 19 878
1  Omfattar berre medlemmer det blir motteke offentleg stønad for.
2  Berekna etter gamal metode.

Standardtegn i tabeller