Statistisk sentralbyrå

Den norske kyrkja og andre trus- og livssynssamfunn

1   Medlemmer1 i trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn. 1.1.2005 og 2006. Absolutte tal og prosent
  2005 2005 2006
  Absolutte tal Prosent av alle Absolutte tal Prosent av alle
Medlemmer, i alt  382 986  100,0  383 510  100,0
         
Baha'i 1 006 0,3 1 004 0,3
Buddhisme 9 471 2,5 9 934 2,6
Hindusme 3 769 1,0 3 669 1,0
Islam 76 621 20,0 72 023 18,8
Jødedom  909 0,2  870 0,2
Kristendom  215 090 56,2  216 141 56,4
Sikhisme 2 298 0,6 2 257 0,6
Livssyn 73 517 19,2 77 271 20,1
Andre trus- og livssynssamfunn  305 0,1  341 0,1
1  Omfattar berre medlemmer det blir motteke offentleg stønad for.
Kjelde: Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller