Statistisk sentralbyrå

Transportytelser, innenlandske

2 Innenlandsk godstransport1, etter transportmåte. 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995,2000 og 2004-2007
Transportmåte 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007
  Mill. tonn transportert
I alt1  181  226  270  282  295  339  356  439  455  462 r460  460
Fastlandstransport i alt  181  226  270  281  287  301  278  343  342  345  345  350
Sjøtransport 33 48 57 62 62 63 50 78 82 84 85 87
Bilferjeruter2 9 15 22 30 34 37 31 48 49 50 50 52
Annen rutefart3 2 2 2 2 1 0 0 . . . .  
Leietransport og egentransport3 22 31 33 30 27 26 19 30 33 34 35 36
Tømmerfløting 2 1 1 0 0 0 0 .. .. .. .. ..
Jernbanetransport 8 7 8 9 9 7 5 6 6 7 7 7
CargoNet AS4 7 7 8 9 9 7 5 6 6 7 7 7
Andre jernbaner 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veitransport  138  170  204  210  216  231  223  258  254  254  253  256
Rutebiler 4 5 3 4 4 .. .. .. .. .. .. ..
Godsbiler  134  165  201  206  212 .. .. .. .. .. .. ..
Lufttransport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transporten norsk kontinentalsokkel - fastland i alt 0 0 0 1 8 38 78 96  113 r117 r115  110
Oljetransport med skip - - - 1 7 17 22 31 22 17 16 14
Oljetransport i rør - - - - - 17 44 37 41 37 34 32
Gasstransport i rør - - - - 1 4 12 28 r50 r63 66 65
  Mill. tonnkilometer
I alt 11 107 14 984 16 014 17 109 20 328 26 589 33 039 49 061 62 988 r64860 r66143 64 938
Fastlandstransport i alt 11 107 14 984 16 014 16 761 17 610 18 986 19 196 28 350 32 005 r33393 r34565 35 051
Sjøtransport 7 550 10 253 9 836 9 794 9 300 9 104 7 874 13 539 15 005 15 296 16 058 16 251
Bilferjeruter2 57  105  166  223  244  273  223  353  361  368  365  376
Annen rutefart 3  902  970  912  932  794  107  135 . . . . .
Leietransport og egentransport 3 6 591 9 178 8 758 8 639 8 262 8 724 7 516 13 186 14 644 14 928 15 693 15 875
Tømmerfløting  212 84 92 44 35 0 0 0 0 0 0 0
Jernbanetransport 1 160 1 448 1 508 1 657 1 771 1 632 1 647 1 775 2 017 2 208 2 374 2 467
CargoNet AS 4 1 147 1 441 1 505 1 654 1 768 1 630 1 647 1 775 2 013 2 203 2 356 2 444
Andre jernbaner 13 7 3 3 3 2 0 0 4 5 18 23
Veitransport 2 183 3 194 4 569 5 252 6 485 8 231 9 654 13 017 14 966 r15871 r16114 16 313
Rutebiler  151  232  344  645  669 .. .. .. .. .. .. ..
Godsbiler 2 032 2 962 4 225 4 607 5 816 .. .. .. .. .. .. ..
Lufttransport 2 5 9 14 19 19 21 19 17 18 18 19
Transporten norsk kontinentalsokkel - fastland i alt 0 0 0  348 2 718 7 603 13 843 20 710 30 983 r31468 r31578 29 888
Oljetransport med skip - - -  348 2 555 4 313 4 999 13 042 10 992 8 595 8 284 7 439
Oljetransport i rør - - - - - 2 055 5 261 3 485 4 721 r4590 r4529 4 261
Gasstransport i rør - - - -  163 1 235 3 583 4 182 15 270 r18283 r18765 18 188
  Relative tall 1965=100
Tonn transportert  100  126  150  158  163  187  197  243  251  255 r254  254
Tonnkilometer  100  137  146  157  183  239  297  442  567 r584 r596  585
1  Omfatter bare gods som er både på- og avlesset i Norge.
2  Medregnet vekten av bilene.
3  Annen rutefart og leie- og egentransport er slått sammen fra 2000.
4  CargoNet AS fra 2002, tidligere Norges Statsbaner.
Kilde: Beregninger gjort i Transportøkonomisk institutt og Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller