Statistisk sentralbyrå

30   Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter yrke. 1 kvartal 2004. Kun yrkesgrupper med mer enn 1000 sykefraværsdagsverk er tatt med.
Yrke Arbeidstakere i kommunal og fylkeskommunal sektor samt helseforetak er utelatt fra statistikken.
Sykefraværsdagsverk Sykefraværsprosent
I alt 5 050 006 6,7
Uoppgitt  325 866 6,4
O111-3 Militære yrker 16 027 2,1
1141-3 Ledere i organisasjoner 3 593 3,9
1210 Administrerende direktører 62 304 4,5
1221 Produksjonsdir. primærnæringer 2 204 7,7
1222 Produksjonsdir. industri/utvin. mv. 18 474 3,2
1223 Produksjonsdir. bygg/anlegg 4 537 4,1
1224 Produksjonsdir. handel/hotell/rest. 14 342 4,9
1225 Produksjonsdir. transport/komm. 6 531 3,7
1226 Produksjonsdir. finans/eiendom mv. 13 441 3,4
1227 Produksjonsdir. off.adm. 8 915 3,3
1228 Produksjonsdir. underv./ helse/sos. 7 247 5,8
1229 Produksjonsdir. annen tj.yting 3 247 4,2
1231 Admin.-/økonomidirektører 20 564 3,7
1232 Personaldirektører 4 509 4,0
1233 Salgsdirektører 12 804 3,7
1234 Informasjonsdirektører ol. 14 629 3,8
1235 Innkjøpsdirektører o.l. 7 239 4,1
1236 IT-direktører 3 649 3,3
1237 Forskningsdirektører 1 217 2,4
1239 Andre spesialdir. 4 186 3,8
1310 Ledere uspesifisert næring 8 458 5,3
1312 Ledere industri/utvinning 7 904 6,2
1313 Ledere bygg/anlegg 6 924 7,1
1314 Ledere varehandel mv. 30 356 5,8
1315 Ledere hotell/restaurant 3 948 9,0
1316 Ledere transport/komm. 3 434 6,7
1317 Ledere finans/eiendomsdrift mv. 9 715 4,6
1318 Ledere renovasjon/pers.tj.yting mv. 1 696 7,7
1319 Ledere annen tjenesteyting 6 696 6,8
2114 Geologer/geofysikere 1 305 2,1
2122 Statistikere 1 120 2,9
2130,3120 IT-programmering/drift 68 013 3,6
2141 Sivilarkitekter mv. 8 555 4,1
2142 Siviling. (bygg og anlegg) 14 487 3,2
2143 Siviling. (elkraftteknikk) 1 187 1,9
2144 Siviling. (elektronikk/telekomm.) 5 684 2,4
2145 Siviling. (maskin/marintekn.) 6 836 2,7
2146 Siviling. (kjemi) 2 858 2,4
2147 Siviing. (geofag ol.) 1 805 2,0
2149 Andre siviling. 7 990 2,9
2211 Biologer mv. 1 242 2,9
2221 Leger 2 569 2,9
2223 Veterinærer 1 140 4,2
2224 Farmasøyter 1 640 3,8
2230,3231 Sykepleiere mv. 21 014 8,0
2310 Universitets/høyskolelektorer mv. 34 223 3,8
2320 Lektorer/adjunkter vg. skole 4 035 5,4
2340 Spesialpedagoger 2 697 8,1
2351-9 Studieinspektører mv. 5 111 5,8
2411-9 Høyere saksbeh. off.adm. 49 994 4,6
2511 Autoriserte revisorer mv. 6 176 3,5
2512 Personal-/org.konsulenter 33 471 5,0
2519 Markedsanalytikere ol. 7 055 4,2
2521 Advokater 5 383 3,0
2523 Politijurister ol. 2 039 4,6
2531 Konservatorer ol. 2 104 5,8
2541 Siviløkonomer mv. 17 385 3,9
2545 Psykologer 1 849 5,0
2551 Forfattere ol. 3 124 4,6
2553 Musikere mv. (klassisk) 2 768 5,8
2555 Skuespillere/ regissører 1 335 4,7
2560 Prester ol. 6 399 6,5
3111 Bygningsingiører /-teknikere 20 215 4,0
3112 Elkraftingeniører/-teknikere 4 061 3,7
3113 Elektro/telekomm.ingeniører/-tekn. 16 541 3,3
3114 Maskiningeniører/-teknikere 15 272 3,6
3115 Kjemiingeniører/teknikere 4 514 3,2
3116 Olje-/bergverkingeniører/teknikere 7 885 3,2
3119 Andre ingeniører/ teknikere 22 748 4,2
3131 Filmfotografer/innspill.tekn. 2 718 4,6
3132,9 Kringkasting/telekom.operatør mv. 1 190 4,8
3141 Skipsmaskinister 4 419 3,4
3142 Dekksoffiserer/loser 11 379 4,0
3143 Flygere 4 165 4,2
3152 Sikkerhetsinspektører 8 577 5,7
3211 Bioingeniører/ teknikere 4 006 5,4
3226 Fysio-/ergoterapeuter ol. 3 078 4,7
3227 Dyrepleiere 1 010 8,5
3228 Reseptarer 2 640 5,3
3232 Vernepleiere 4 053 11,3
3310 Grunnskolelærere 6 794 7,7
3320 Førskolelærere 24 613 9,3
3341 Yrkesfag/faglærere vg. skole 1 971 6,3
3349 Kjørelærere og annet undervisn.pers. 6 922 5,5
3411 Finansmeglere 3 269 3,1
3412 Forsikringskons. 26 655 6,4
3413 Eiendomsmeglere ol. 10 695 5,0
3414 Reisekonsulenter 13 106 6,7
3415,5224 Selger/salgskons.(engros)  153 784 5,6
3416 Innkjøpere 9 499 4,7
3417 Takstmenn ol. 1 468 4,4
3418 Kundebehandlere bank 54 212 6,0
3419 Reklamekonsulenter 22 223 5,2
3421 Handels-/ skipsmeglere 1 083 2,6
3422 Speditører ol. 11 930 5,9
3423 Vikarbyråkons. 3 587 7,2
3431 Funksjonærer administrasjon 25 782 6,8
3432 Regnskapsførere 30 727 4,1
3433 Husøkonomer 3 191 10,5
3441-9 Lavere saksbeh. off.adm. 79 475 7,3
3451 Polititjenestemenn 20 511 4,4
3460 Sosionomer ol. 12 703 10,5
3471 Designere ol. 12 423 6,0
3474 Inspisienter mfl. 2 461 5,6
3475 Idrettsutøvere/-trenere 10 952 6,9
3480 Diakoner ol. 3 194 5,7
3491 Journalister ol. 22 892 5,3
3492 Programsekretærer/-medarbeidere 1 930 4,8
3493 Bibliotekarer 2 861 5,3
411-412,4222-3 Kontormedarbeidere ol.  286 484 6,5
4131-3 Lagermedarbeidere mv.  148 108 7,7
4141 Arkivmedarbeidere ol. 1 294 8,8
4142 Postbud/-sorterere 90 345 11,3
4211 Billettører 3 294 10,2
4212 Post-/bankkasserere 16 761 10,2
4213 Bingoverter ol. 4 333 11,2
4214-5 Inkassomedarbeidere 3 250 7,1
4221 Reisebyråmedarbeidere ol. 3 177 6,4
5111-3 Fly-/togvert, guider mv. 16 905 9,3
5121 Internatledere ol. 1 452 9,4
5122 Kokker 52 942 8,4
5123 Servitører ol. 55 580 7,2
5131 Barne-/ ungdomsarbeidere ol. 72 205 11,5
5132 Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere 41 868 11,7
5134 Tannlegesekretærer 8 929 6,5
5135 Legesekretærer 14 090 8,7
5136 Dagmammaer ol. 1 342 4,5
5137 Apotekteknikere 16 312 9,3
5139 Pleieassistenter/ambulansepers. 28 274 9,1
5141 Frisører ol. 43 515 9,9
5142 Begravelsesmedarbeidere ol. 1 796 8,2
5161 Brannkonstabler ol. 2 002 6,9
5162 Fengselsbetjenter 11 385 7,7
5163 Vaktmestere ol. 38 608 7,1
5164 Vektere ol. 23 787 7,4
5221 Butikkmedarbeidere ol.  428 299 7,0
5222 Blomsterdekoratører 3 726 7,1
5223 Telefonselgere 26 773 9,7
5225 Intervjuere 1 275 5,4
6111,612-613 Bønder 20 325 5,2
6112 Gartneriarbeidere 6 742 7,2
6210 Skogsarbeidere ol. 3 292 5,9
6310 Fiskeoppdrettere ol. 8 194 7,0
7110 Steinhoggere ol. 2 947 7,3
7121 Murere mv. 18 916 10,0
7122 Betong/grunnarbeidere bygg 11 548 9,3
7123 Jernbindere 2 367 8,5
7124 Forskalingssnekkere 15 055 9,5
7125,7421-2 Tømrere/snekkere  145 285 8,5
7126 Vei-/anleggsarbeidere 39 649 8,0
7127 Sprengningsarbeiere ol. 3 460 9,0
7128 Stillasbyggere 8 372 10,6
7129 Anleggsgartnere 6 723 11,2
7131 Taktekkere 6 268 14,0
7132 Isolatører ol. 6 530 10,9
7133 Glassarbeidere 3 228 7,3
7134 Rørleggere ol. 49 548 8,3
7141-3 Malere ol. 46 328 11,4
7211 Støpere 4 996 12,6
7212 Sveisere 33 265 9,5
7213 Blikkenslagere 14 262 10,7
7214 Platearbeidere 27 543 9,9
7215 Riggere/spleisere 3 117 9,4
7217 Bilskadereparatører 8 134 6,9
7222 Låsesmeder ol. 1 066 6,4
7231 Bilmekanikere 58 945 6,7
7232 Flymekanikere ol. 15 484 8,7
7233 Anleggsmaskinmekanikere 9 377 6,6
7234 Motormekanikere 5 525 6,9
7235 Automatikkmekanikere 3 929 6,5
7236 Finmekanikere 3 208 7,3
7237 Industrimekanikere 38 226 7,2
7241 Elektrikere ol. 77 876 6,4
7242 Service-/telemontører 5 536 6,1
7243 Tavlemontører ol. 4 241 5,0
7244 Energimontører 4 696 6,3
7311 Instrumentmakere ol. 4 114 6,7
7313 Gullsmeder ol. 1 752 6,0
7341 Grafikere (førtrykk) ol. 11 573 6,9
7342 Fotografer 2 616 5,0
7350 Tekniske tegnere 5 466 5,2
7411 Slaktere, fiskehandlere ol. 16 161 11,2
7412 Bakere og konditorer 8 636 7,9
7423-35 Skreddere mv. 2 615 9,1
7436 Møbeltapetserere ol. 1 644 9,2
7441-3 Skomakere, garvere mv. 1 475 11,6
7450 Laboranter 8 784 7,3
8111-2 Bergfagarbeidere ol. 3 867 6,4
8113-4,8151 Operatører olje/gassutvinning 16 930 5,0
8121 Operatører metallurgi 23 295 8,0
8122 Metallformere 3 636 8,1
8131-9 Operatører glassproduksjon ol. 8 008 11,0
8141 Operatører sagbruks-/trevareprod. 40 642 9,2
8142 Operatører treforedling 15 500 8,5
8143 Operatører spon-/fiberplateprod. 2 923 10,3
8159 Operatører kjemisk prosessindustri 21 076 6,9
8161 Energioperatører 1 257 5,0
8162 Operatører kjøle-/renseanlegg ol. 1 878 8,1
8211 Operatører metallvareprod. 43 844 8,7
8212 Verktøymakere ol. 3 642 7,2
8213 Operatører produksjon av maskiner 18 714 7,4
8214 Operatører betongproduksjon ol. 13 639 9,9
8221 Operatører hygiene/farmasiprod. 4 084 7,5
8223 Operatører gummiproduksjon 2 675 11,5
8224 Operatører plastproduksjon ol. 17 691 9,0
8225 Operatører maling-/lakkproduksjon 2 163 9,0
8229 Operatører annen kjemisk prod. 1 778 8,0
8251 Operatører trykkeri 14 633 8,3
8252 Bokbindere 2 170 7,8
8253 Operatører kartonasje 4 166 11,0
8254 Fotolaboranter 1 552 8,3
8261-5,7-9 Industrisyere ol. 18 708 10,5
8266 Renseriarbeidere ol. 11 277 11,9
8271 Fiskeforedlingsarbeidere 39 822 10,4
8272 Kjøttproduksjonsarbeidere 31 216 12,0
8273 Meieriprod.arbeidere 9 269 7,8
8274 Operatører korn-/kryddermølle 3 785 6,6
8275 Bakeriprod.arbeidere ol. 13 434 11,0
8276 Syltetøyprod.arbeidere mv. 5 119 11,4
8277 Bryggeriarbeidere ol. 8 723 8,7
8279 Operatører annen næringsmiddelprod. 8 357 10,7
8281 Montører transportmiddelprod. 13 813 8,2
8282 Montører prod. elektronisk utstyr 20 799 9,4
8311 Lokomotivførere ol. 4 907 6,9
8321 Drosje-/varebilførere 46 082 9,6
8322 Buss-/sporvognførere 65 887 12,1
8323 Lastebil-/vogntogførere  104 486 9,9
8331 Anleggsmaskinførere 51 059 8,7
8332 Kran og heisførere ol. 6 887 8,9
8333 Truckførere 4 865 9,7
8341 Dekksmannskap (skip) 9 212 4,9
8342 Maskinmannskap (skip) 2 472 3,8
9120-32 Renholdere ol.  170 275 12,3
9133 Kjøkkenassistenter 60 281 8,9
9142 Bilklargjørere 8 218 7,9
9151 Bud ol. 10 956 7,9
9152 Vakter og dørvakter 6 296 6,8
9160 Renovasjonsarbeidere ol. 15 121 11,1
9210 Hjelpearbeidere primærnæring 1 327 6,9
9310 Hjelpearbeidere bygg/anlegg ol. 30 833 9,8
9320 Hjelpearbeidere industri 42 068 10,1
9330 Hjelpearbeidere lager ol. 8 416 8,4

Standardtegn i tabeller