Statistisk sentralbyrå

Næringsliv, eierskap og roller

11   Allmennaksjeselskap1 etter krav om eigarvalde og tilsettevalde styrerepresentantar og næring. 1. januar 2006
Næring Tal på føretak Del av føretak
     I alt Oppfyller
begge krava
Oppfyller
berre krav om

tilsettevalde
styrerepre-
sentantar
Oppfyller
berre krav om
eigarvalde
styrerepre-
sentantar
Oppfyller
ingen av
krava
Oppfyller
begge krava
Oppfyller
berre krav om
tilsettevalde
styrerepre-
sentantar
Oppfyller
berre krav om
eigarvalde
styrerepre-
sentantar
Oppfyller
ingen av krava
I alt 71 17 19 12 23 23,9 26,8 16,9 32,4
C - Bergverksdrift og utvinning 1 1 - - -  100,0 - - -
D - Industri 30 3 7 7 13 10,0 23,3 23,3 43,3
F - Byggje- og anleggsverksemd 2 1 - - 1 50,0 - - 50,0
G - Varehandel, reparasjon av motorvogner, hushaldsvarer
og varer til personleg bruk
7 - 6 - 1 - 85,7 - 14,3
I - Transport, lagring og kommunikasjon 8 3 - 4 1 37,5 - 50,0 12,5
J - Finansiell tenesteyting og forsikring 9 5 1 1 2 55,6 11,1 11,1 22,2
K - Eigedomsdrift, utleigeverksemd og forretningsmessig tenesteyting 12 4 5 - 3 33,3 41,7 - 25,0
O - Andre sosiale og personlege tenester 2 - - - 2 - - -  100,0
1  Omfattar ikkje ASA som berre har ein ansattvald styrerepresentant eller ASA som har mindre enn 20 prosent kvinnelege eller mannlege tilsette.

Standardtegn i tabeller