Statistisk sentralbyrå

Næringsliv, eierskap og roller

7   Allmennaksjeselskap etter krav om eigarvalde styrerepresentantar og næring. 1. januar 2006
Næring Tal på føretak Del av føretak
     I alt      Oppfyller
kravet
     Oppfyller
ikkje kravet
     Oppfyller
kravet
     Oppfyller
ikkje kravet
I alt  491 98  393 20,0 80,0
A - Jordbruk og skogbruk 1 1 -  100,0 -
B - Fiske 11 2 9 18,2 81,8
C - Bergverksdrift og utvinning 23 2 21 8,7 91,3
D - Industri 81 21 60 25,9 74,1
E - Kraft- og vatnforsyning 7 1 6 14,3 85,7
F - Byggje- og anleggsverksemd 5 1 4 20,0 80,0
G - Varehandel, reparasjon av motorvogner, hushaldsvarer og varer til personleg bruk 34 2 32 5,9 94,1
H - Hotell- og restaurantverksemd 4 - 4 -  100,0
I - Transport, lagring og kommunikasjon 50 14 36 28,0 72,0
J - Finansiell tenesteyting og forsikring  122 28 94 23,0 77,0
K - Eigedomsdrift, utleigeverksemd og forretningsmessig tenesteyting  140 25  115 17,9 82,1
N - Helse- og sosialtenester 1 - 1 -  100,0
O - Andre sosiale og personlege tenester 10 1 9 10,0 90,0
Uoppgitt 2 - 2 -  100,0

Standardtegn i tabeller